Thứ năm,  02/12/2021

Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2011

LSO-Năm 2011 là năm có vị trí quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 là: phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính...

LSO-Năm 2011 là năm có vị trí quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 là: phấn đấu duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thành phố Lạng Sơn đang phát triển lên tầm đô thị loại II – Ảnh: Ngọc Nhung
Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015) và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 trong bối cảnh tình hình có những thuận lợi cơ bản: Kinh tế đất nước đang phục hồi và tăng trưởng sau kỳ suy giảm. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ưu tiên đầu tư cho phát triển khu vực miền núi, biên giới phía Bắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới. Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được đầu tư xây dựng, sẽ từng bước trở thành vùng kinh tế động lực, mở ra triển vọng lớn cho thu hút đầu tư phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển các khu vực khác trong tỉnh. Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện trong 25 năm đổi mới, tình hình chính trị – xã hội ổn định, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, truyền thống đoàn kết các dân tộc được phát huy, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng tăng lên, sẽ là những tiền đề, điều kiện quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.
Tuy nhiên, Lạng Sơn vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, tâm lý, tập quán sản xuất nhỏ còn khá phổ biến. Điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực cho đầu tư phát triển còn rất hạn chế, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn thấp kém, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; lĩnh vực văn hoá xã hội còn có mặt yếu kém. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị còn nhiều bất cập. Tình hình thiên tai, dịch bệnh và thị trường… có thể diễn biến phức tạp, khó lường, sẽ là những khó khăn thách thức trong thời gian tới.
Trước những khó khăn, thuận lợi đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu để vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015). Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cần tập trung khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, tập trung cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại, dịch vụ, du lịch, xem đây là lĩnh vực mũi nhọn, là khâu đột phá trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phát triển nông lâm nghiệp toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình, đề án xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện một số dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đô thị mới ở thành phố Lạng Sơn. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản và chất lượng các công trình xây dựng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để thực hiện việc xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. Duy trì tốt năng lực sản xuất công nghiệp hiện có, ưu tiên phát triển các cơ sở công nghiệp có thế mạnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Phấn đấu tăng thu ngân sách, nâng dần tỉ trọng thu nội địa, chống thất thu, tăng cường quản lý để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, hợp lý trong thu – chi ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mở rộng đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật cho người lao động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức các ngành, các cấp. Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tiếp tục thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, công tác đảm bảo an sinh xã hội. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường theo quan điểm phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011, phải sử dụng các giải pháp tổng hợp, trong đó phải hết sức coi trọng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2011:
Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo, quyết tâm và bản lĩnh chính trị của các cấp uỷ, nắm vững tình hình thực tiễn, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phải phù hợp với điều kiện cụ thể từng đơn vị, cơ sở, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng thời gian, có giải pháp thích hợp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để thích ứng kịp thời với diễn biến của tình hình thực tiễn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn ách tắc, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề nổi cộm từ cơ sở. Chú trọng tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Cấp uỷ xác định phương hướng, nhiệm vụ, quyết định những vấn đề quan trọng và định hướng công tác chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò chủ động và đề cao trách nhiệm chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên, cấp uỷ viên hoạt động trong các cơ quan chính quyền. Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đưa hoạt động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và của tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất, đạo đức lối sống.
Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền. Sửa đổi, bổ sung và xây dựng hệ thống cơ chế chính sách thích hợp để tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội. Ban hành đồng bộ các quy chế quản lý, cải tiến lề lối và phương pháp làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân trong triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội, trong cải cách các thủ tục hành chính, chú trọng công khai hoá, đơn giản các thủ tục, quy trình hành chính, phổ biến để nhân dân hiểu rõ và thực hiện; tăng cường kỷ luật hành chính và kỷ cương pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kịp thời xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ. Tháo gỡ khó khăn, ách tắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và công dân, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống tài chính công, tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, công khai hoá thu, chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí, dành vốn cho đầu tư phát triển. Đảm bảo tài sản công được sử dụng có hiệu quả nhất. Tăng cường trật tự kỷ cương pháp luật, đảm bảo ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.
Thường xuyên chăm lo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện mục tiêu chung là phấn đấu cho ‘’Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh’‘. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị. Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2011.
Phùng Thanh Kiểm, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh