Thứ ba,  22/06/2021

Điện mừng

Ngày 5-2, nhân dịp Ngài Thên Xên được bầu làm Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng gửi điện mừng.Trong điện mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Thên Xên, nước CHLB Mi-an-ma sẽ tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi điện chúc mừng tới Ngài Tin Ong Min U và Ngài Sai Mau Kham được bầu giữ chức Phó Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma.Nhân dịp Ngài Thu-ra Xuê Man được bầu làm Chủ tịch Hạ viện và Ngài Khin Ong Min được bầu làm Chủ tịch Thượng viện nước CHLB Mi-an-ma, ngày 1-2, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Ngài Thu-ra Xuê Man và Ngài Khin Ong...

Ngày 5-2, nhân dịp Ngài Thên Xên được bầu làm Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng gửi điện mừng.

Trong điện mừng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Thên Xên, nước CHLB Mi-an-ma sẽ tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi điện chúc mừng tới Ngài Tin Ong Min U và Ngài Sai Mau Kham được bầu giữ chức Phó Tổng thống nước CHLB Mi-an-ma.

Nhân dịp Ngài Thu-ra Xuê Man được bầu làm Chủ tịch Hạ viện và Ngài Khin Ong Min được bầu làm Chủ tịch Thượng viện nước CHLB Mi-an-ma, ngày 1-2, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Ngài Thu-ra Xuê Man và Ngài Khin Ong Min.
Theo Nhandan