Thứ sáu,  25/06/2021

Chính sách mới, Quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 120/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, sửa đổi, bổ sung các điều 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18 và việc xử lý một số vấn đề tồn tại khi nghị định này có hiệu lực thi hành.Nghị định gồm năm điều, có hiệu lực từ ngày 1-3-2011, bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 và khoản 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính...
Chính phủ vừa ra Nghị định số 120/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, sửa đổi, bổ sung các điều 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18 và việc xử lý một số vấn đề tồn tại khi nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định gồm năm điều, có hiệu lực từ ngày 1-3-2011, bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 và khoản 5 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ.

Theo Nhandan