Thứ tư,  19/01/2022

Sửa đổi, bổ sung chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30-1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, đã phục viên, xuất ngũ.Văn bản mới này sửa đổi, bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hằng tháng là những quân nhân nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, hiện không thuộc diện đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng, thuộc các trường hợp như: đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000; thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc từ trung tâm điều dưỡng thương binh đã về gia đình trước ngày 1-4-2000; quân nhân phục viên, xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30-1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2006/NĐ-CP về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, đã phục viên, xuất ngũ.

Văn bản mới này sửa đổi, bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hằng tháng là những quân nhân nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, hiện không thuộc diện đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hằng tháng, thuộc các trường hợp như: đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000; thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc từ trung tâm điều dưỡng thương binh đã về gia đình trước ngày 1-4-2000; quân nhân phục viên, xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000;…

Theo Nhandan