Thứ bảy,  22/01/2022

Hội nghị toàn quốc Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016

Hôm qua, 10-2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Chính trị triệu tập.Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử và đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử và các đồng chí Ủy viên...

Hôm qua, 10-2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 do Bộ Chính trị triệu tập.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử và đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử và các đồng chí Ủy viên Hội đồng bầu cử; lãnh đạo các cơ quan ở T.Ư; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành hữu quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để nhân dân cả nước phát huy quyền làm chủ, sáng suốt lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức đủ tài, xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong QH và HĐND các cấp. Để thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử, quán triệt tư tưởng của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan trong công tác bầu cử (Toàn văn Bài phát biểu đăng số báo ra hôm nay).

Đồng chí Tòng Thị Phóng phổ biến và quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ, Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2011. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân. Các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có quan điểm quần chúng, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý về số đại biểu, bảo đảm số lượng đại biểu chuyên trách theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu đã nghe giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng bầu cử về triển khai cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử này và văn bản Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH, người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử.

Phát biểu ý kiến kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cuộc bầu cử lần này là sự kiện trọng đại năm 2011, đề nghị các đại biểu quán triệt, nhận thức rõ tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc bầu cử. Các đại biểu cần nắm chắc các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các địa phương cần sớm quán triệt, vận dụng các văn bản về bầu cử và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của địa phương mình. Đồng chí đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt khâu nhân sự, vì đây là khâu rất quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH lưu ý không nên quá chú trọng về cơ cấu mà coi nhẹ tiêu chuẩn đại biểu. Tuy nhiên, cũng không coi nhẹ cơ cấu, vì QH ta vừa là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vừa là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Sau Hội nghị này, các địa phương cần sớm thành lập các tổ chức bầu cử (Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử). Cần coi trọng công tác tập huấn về bầu cử, công tác tuyên truyền về bầu cử. Tuyên truyền làm sao cho thiết thực để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, tự giác tham gia bầu cử. Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho bầu cử. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ. Đồng chí nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống chính trị cần tập trung cho Cuộc bầu cử lần này.

Theo Nhandan