Thứ tư,  28/09/2022

Phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh: Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, trong 2 ngày 10-11/2/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh đã nghe các ngành chức năng báo cáo về: tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Đề án nâng cao chất lượng công tác khuyến nông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 28/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xúc tiến đầu tư đến năm 2010; Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về quản lý công...

LSO-Tiếp tục chương trình làm việc, trong 2 ngày 10-11/2/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh đã nghe các ngành chức năng báo cáo về: tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Đề án nâng cao chất lượng công tác khuyến nông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 28/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xúc tiến đầu tư đến năm 2010; Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa cho phù hợp; báo cáo cần bám sát nội dung nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện trên các lĩnh vực, những việc đã làm được, những việc chưa làm được, khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục, Sở Xây dựng chủ trì mời các ngành, các cấp có liên quan đóng góp ý kiến, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch rà soát xem cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ở phần nào cho phù hợp với tình hình thực tế; trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoài mục đích yêu cầu chung cần cụ thể hóa với tỉnh Lạng Sơn, gắn với quốc phòng, an ninh, phát triển KT-XH, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, ngoại giao để mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại của tỉnh.
Các ngành báo cáo, đóng góp ý kiến
Trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu đối với công tác đối ngoại; Đề án nâng cao chất lượng khuyến nông là cần thiết, ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn; Không ban hành Quyết định mới quy định về quản lý công tác văn thư lưu trữ mà chỉ chỉnh sửa, bổ sung thẩm quyền cơ quan quản lý.

Minh Thảo