Thứ năm,  06/10/2022

Xử lý dứt điểm những chồng chéo trong quản lý Nhà nước của các bộ, ngành

Sáng 12-2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác và phát động thi đua năm 2011. Tới dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Năm qua, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có 87,6% số cơ quan cấp tỉnh, 98,5% số cơ quan cấp huyện, 96,7% số cơ quan cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận một cửa đã thực hiện tốt việc công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng. Ở nhiều tỉnh, thành phố, bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã được hiện đại hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cho nên công việc của người dân được giải quyết nhanh chóng và minh bạch, góp phần tăng cường năng lực,...

Sáng 12-2, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác và phát động thi đua năm 2011. Tới dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Năm qua, Bộ Nội vụ và các đơn vị trong ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã có 87,6% số cơ quan cấp tỉnh, 98,5% số cơ quan cấp huyện, 96,7% số cơ quan cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận một cửa đã thực hiện tốt việc công khai, niêm yết danh mục thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng. Ở nhiều tỉnh, thành phố, bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đã được hiện đại hóa bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cho nên công việc của người dân được giải quyết nhanh chóng và minh bạch, góp phần tăng cường năng lực, nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong lĩnh vực công chức và công vụ, ngành đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức, nhằm thực hiện tốt hơn việc bố trí, phân công, đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở các tiêu chuẩn cụ thể theo vị trí việc làm được đảm nhiệm. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn hóa và chính quy hiện đại. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực…
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của Bộ Nội vụ trong việc hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao 5 năm qua, đặc biệt là trong năm 2010, tạo đà cho năm 2011. Bộ đã tham mưu, giúp Chính phủ đánh giá đúng chương trình tổng thể cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ công chức, công vụ và chủ trương thí điểm không tổ chức HĐND… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2010 toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã thực hiện thắng lợi những mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006 – 2010). Chúng ta đã cơ bản bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong điều kiện kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, với mức tăng trưởng bình quân 7% là tốc độ tăng trưởng cao của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 là 1.200 USD, góp phần đưa nước ta vào nhóm nước đang phát triển. Về văn hóa, an sinh xã hội được bảo đảm năm sau tốt hơn năm trước, bình quân mỗi năm giảm 2% hộ nghèo, giải quyết từ 1,6 triệu đến 1,7 triệu việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn giữ ở mức dưới 5%, các chính sách y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, đầu tư. Trong những thành tích nêu trên, có phần đóng góp không nhỏ của ngành nội vụ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của bộ trong năm qua như cải cách hành chính (CCHC) còn nhiều bất cập, thể chế hành chính công chưa thật sự rõ ràng, còn có sự kêu ca trong nhân dân. Cơ cấu tổ chức của một số bộ, ngành hiện vẫn chồng chéo, trùng lặp, thiếu rõ ràng, dẫn đến nhiều vấn đề chậm được giải quyết như quản lý hạ tầng đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý tài nguyên nước…
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra một số vấn đề mà ngành nội vụ cần thực hiện là: Tham mưu trong lựa chọn nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND theo hướng tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, vì điều này có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử thời gian tới. Tập trung nhân lực và công sức tiến hành tổng kết và đề xuất về công tác tổ chức quản lý nhà nước nhiệm kỳ tới. Theo đó, cần có giải pháp sửa đổi, xử lý dứt điểm những chồng chéo trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành. Đồng thời, đề xuất các giải pháp trong việc có nên thành lập các cơ quan chuyên trách để xử lý vấn đề chung hay thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với những chế độ, chính sách cụ thể để thu hút được đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Thủ tướng lưu ý ngành nội vụ cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về các hội, các tổ chức phi chính phủ, công tác thi đua – khen thưởng, công tác tôn giáo, cơ yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước.
Theo Nhandan