Thứ ba,  27/02/2024

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên

– Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, cùng với những mặt tích cực, cũng có không ít những tác động tiêu cực. Do vậy, cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực rèn luyện, trau dồi, nhất là về bản lĩnh, đạo đức cách mạng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu yêu cầu phải “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được cụ thể hóa tại Kế hoạch 03- KH/TW triển khai Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã chỉ đạo rà soát, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức. Cụ thể: BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 16/8/2021 về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 về việc học tập Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”…

Cán bộ chiến sĩ Phòng PA08 Công an tỉnh sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Ảnh: HOÀNG HUẤN

Trong quá trình thực hiện, BTV Tỉnh ủy phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện đối với các đơn vị được giao phụ trách; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để đảm bảo việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đi vào thực chất, hiệu quả, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị ban hành chuẩn mực đạo đức phải bảo đảm theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện,…”; tránh tình trạng chung chung, không phù hợp và khó thực hiện.

Các nội dung cơ bản làm căn cứ xây dựng những chuẩn mực đạo đức, gồm: 5 xây (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu); 3 chống (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức). Trên cơ sở đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành đã cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính… Qua quá trình triển khai, hầu hết các đảng bộ, chi bộ cơ sở, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành được chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, trong đó đã khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời mỗi tập thể, cá nhân đều xây dựng kế hoạch cam kết học tập toàn khoá, kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2021, 2022, trong đó có nội dung phấn đấu, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo từng năm và gửi về cho cấp ủy theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Hiện nay, đảng bộ các huyện, thành phố đã xây dựng chuẩn mực đạo đức với nội dung “3 thể hiện, 4 luôn, 5 biết” (3 thể hiện: tôn trọng, văn minh, gần gũi; 4 luôn: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ; 5 biết: biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn). Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố Lạng Sơn cho biết: Việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đã được cụ thể hóa thành việc làm thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Các cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Thành ủy chỉ đạo duy trì thường xuyên việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với nhân dân để nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…qua đây, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Cán bộ công chức thành phố Lạng Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.  Ảnh: HOÀNG HIẾU

Hay như Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, chú trọng thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. Trong đó trọng tâm “xây”, tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng văn hoá chính trị và cách ứng xử văn hoá với đồng chí, đồng nghiệp, người dân. “Chống” là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”; chống những biểu hiện vô cảm với những khó khăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén lợi ích cá nhân…

Cùng đó, ngành tòa án có nội dung: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”; “Cần, kiệm, liêm, chính” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; “Nói đi đôi với làm”. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn chỉnh 6 chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với nhiệm vụ đó là: động cơ trong sáng, bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với nhân dân và đoàn kết quốc tế….

Sau khi chuẩn mực đạo đức được ban hành, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị triển khai in ấn và niêm yết bảng chuẩn mực đạo đức; tổ chức thực hiện tại đơn vị (treo tại sảnh trụ sở hoặc phòng họp của cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động căn cứ thực hiện); tổ chức triển khai, đăng ký các nội dung nhằm cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức đối với từng cá nhân…. Cùng với việc ban hành và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị còn gắn với thực hiện các mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình như: “Ngày Thứ Bảy vì dân”; “Ngày Thứ Bảy vì nông thôn mới”; “Ngày Chủ Nhật vì môi trường”; “Ngày Chủ Nhật xanh”; “Mỗi ngày làm một việc tốt, có ích”… với phương châm tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ người dân.

Để đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức một cách thực chất, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống hằng ngày của cán bộ, đảng viên theo chuẩn mực đạo đức để xác định mức độ thực hiện. Trên cơ sở đó, lấy kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm một trong các tiêu chí bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm. Qua thời gian triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuẩn mực đạo đức… tác phong, lề lối công tác, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã thay đổi tích cực. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít từng bước được cải thiện; tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được chú trọng… Từ đó, góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có thể khẳng định, xây dựng chuẩn mực đạo đức là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong các hoạt động của xã hội nói chung và các lĩnh vực ngành, nghề liên quan đến công việc nói riêng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh là từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HỒ XUÂN HƯƠNG