Thứ sáu,  28/01/2022

Cải cách hành chính đã góp phần hiệu quả vào mục tiêu chung của đất nước

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2011 của Bộ Nội vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, năm qua dù khối lượng công việc khá lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhưng toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cả trên phương diện quản lý nhà nước và tham mưu; đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.Năm 2010 toàn ngành Nội vụ đã hoàn thành nhiều văn bản, đề án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác của ngành; hoàn thành việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tốt giữa các đơn vị chuyên môn, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ đều ổn định thông suốt. Công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ...

Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2011 của Bộ Nội vụ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, năm qua dù khối lượng công việc khá lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhưng toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cả trên phương diện quản lý nhà nước và tham mưu; đảm bảo phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.
Năm 2010 toàn ngành Nội vụ đã hoàn thành nhiều văn bản, đề án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác của ngành; hoàn thành việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tốt giữa các đơn vị chuyên môn, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ đều ổn định thông suốt. Công tác quản lý hội và tổ chức phi chính phủ chặt chẽ hơn, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực cơ yếu, tôn giáo, thi đua khen thưởng… có bước chuyển biến tích cực.
Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011 Bộ sẽ tập trung vào tám nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Sẽ triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh trình Quốc hội, các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình kế hoạch. Hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xây dựng, trình Chính phủ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND theo hướng tổ chức hợp lý….
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng năm 2010 là năm có nhiều thuận lợi song cũng nhiều thách thức. Thiên tai dịch bệnh, sự chống phá của các thế lực thù địch, song với sự đoàn kết của toàn đảng, toàn dân, chúng ta đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu chủ yếu tại Đại hội Đảng X đã đề ra. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, những năm vừa qua, chúng ta tập trung CCHC và đạt được nhiều tiến bộ, ví dụ như CCHC trong môi trường đầu tư được nâng lên 10 bậc. Có được điều đó là nhờ sự tham mưu kịp thời của các bộ chuyên ngành trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ Nội vụ. Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nội vụ đối với sự phát triển chung của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ngành Nội vụ cần phải được thừa nhận thực tế, CCHC bên cạnh những nỗ lực vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần phải thay đổi: “Việc ban hành các văn bản thời gian qua vẫn còn nhiều “nhùng nhằng” chồng chéo khiến nhiều người dân và doanh nghiệp kêu ca phàn nàn. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu, làm nòng cốt, phải đi sâu hơn nữa, làm thiết thực hơn nữa, góp phần đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân.” Bộ Nội vụ cũng cần tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ vừa tạo hành lang pháp lý cho ra đời của các hội, các tổ chức vừa đảm bảo lợi ích của nhà nước.
Theo Nhandan