Thứ tư,  08/02/2023

Vững tin bước vào năm mới

– Năm 2022 khép lại, trong bối cảnh khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiên tai, biến động của tình hình thế giới… song tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh vững tin bước vào năm mới với quyết tâm “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Lạng Sơn bước vào triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện có một số thuận lợi cơ bản, tiếp nối kết quả thực hiện thành công “mục tiêu kép” từ các năm 2020, 2021; đồng thời phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm; diễn biến bất thường của thời tiết gây nhiều thiệt hại đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một số huyện; Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách “Zero COVID” đã tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và kết quả thu ngân sách của tỉnh; xung đột tại một số quốc gia đã tác động đến thị trường chung của thế giới, giá cả một số mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng lớn tới sản xuất, đời sống của Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vị trí quy hoạch Cụm Công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng.  Ảnh: TRÍ DŨNG

Với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, kịp thời, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, với phương châm chỉ đạo, điều hành là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch, phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ; triển khai hiệu quả chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phục hồi nhanh sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, ổn định đời sống Nhân dân.

UBND tỉnh đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị để triển khai nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực; trình HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách làm cơ sở triển khai các hoạt động kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng; tổ chức thực hiện các Nghị quyết ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban hành Quyết định phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cho cấp huyện; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 5 năm (2021 – 2025) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động báo cáo, trực tiếp làm việc, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Thanh tra các cấp, Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ Nhân dân chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA; triển khai quyết liệt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 ngay sau khi được giao vốn. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xây dựng chính sách hỗ trợ, bồi thường tái định cư; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí xác định dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Quyết liệt trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tập trung triển khai các nhiệm vụ văn hóa – xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; quản lý tài nguyên, môi trường; khoa học và công nghệ; tăng cường công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Quy chế và Chương trình làm việc của UBND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, công tác phòng, chống dịch, tiêm vắc xin phòng COVID-19, xây dựng nông thôn mới, công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm tra theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực; tổ chức các hội nghị chuyên đề, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, thanh niên tỉnh Lạng Sơn; làm việc với các sở, ngành, các huyện, thành phố, chủ đầu tư, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao.

Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự tham gia, phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế nhưng năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đã đề ra.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22% (mục tiêu từ 7 – 7,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng, tương đương 2.155,1 USD.

Sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch và tăng so với năm 2021. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đến hết năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 85 xã; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 12,92 tiêu chí/xã. Công nhận mới 34 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm được chứng nhận OCOP lên 94 sản phẩm; trồng rừng mới đạt 9.300 ha, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,8%.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 ước tăng 7,09%. Sản lượng 9/13 sản phẩm công nghiệp chủ yếu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát đã thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi, diễn ra sôi động hơn so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 24.451,4 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, tăng 15,03% so với năm trước; tỉnh đã tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn năm 2022). Hoạt động du lịch có sự phục hồi, tổng lượng khách du lịch tăng mạnh so với 2021, ước đạt khoảng 3,5 triệu lượt khách, đạt 101,16% kế hoạch, tăng 115,66%; doanh thu du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 171,67%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt 3.100 triệu USD, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do Trung Quốc liên tục thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại khu vực biên giới và các cửa khẩu.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng được UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 92,8%, có 72% số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa. Công tác lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện theo kế hoạch; công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong năm, tỉnh đã thẩm định 205 hồ sơ đề xuất dự án mới và dự án điều chỉnh; chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn đăng ký 3.015 tỷ đồng. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.909,87 tỷ đồng, đạt 100,76% dự toán; trong đó, thu nội địa 2.908 tỷ đồng, đạt 123,74% dự toán.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được chú trọng, đạt kết quả cao. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh, sau khi bùng phát trong những tháng đầu năm, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 được tổ chức cho các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Y tế, cơ bản đạt mục tiêu đề ra, tỷ lệ tiêm chủng các nhóm tuổi của tỉnh Lạng Sơn luôn được đánh giá trong top 15 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng nhanh và cao so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong năm, toàn tỉnh có 180 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 90%, có 32,9 giường bệnh và 11,2 bác sĩ/vạn dân. Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, đã tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97,95%, tăng 0,15% so với năm 2021; công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường chuẩn quốc gia lên 269 trường, vượt chỉ tiêu 2 trường.

Tỉnh đã triển khai có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức tập huấn và thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt 12 giải và 87 huy chương các loại, đặc biệt lần đầu tiên tỉnh đạt 2 Huy chương đồng môn Wushu tại kỳ Seagames 31; tổ chức thành công Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2021 – 2022. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đạt 57%.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình phát triển sản xuất tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng.  Ảnh: ĐÌNH QUYẾT

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động, đạt 113,3% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Đến hết năm 2022, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,40%; tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ước đạt 20,9%. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 3% (tương đương 5.785 hộ) và hiện còn 9,27%. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện.

Năm 2022 là năm công tác chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng khắp và đạt kết quả cao. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số, nền tảng “Lạng Sơn Cloud”, App “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh. Lạng Sơn xếp thứ 2 toàn quốc về số sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, xếp thứ 4 toàn quốc về giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; xếp hạng thứ 5/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021. Lạng Sơn và VNPT nhận giải thưởng Viet Solutions 2022 – Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương. Tỉnh đã hoàn thành 17/30 chỉ tiêu về chuyển đổi số của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện theo kế hoạch, nền quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Lạng Sơn đã tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại lớn, trọng tâm của tỉnh và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết. Trong đó, nổi bật là triển khai hiệu quả hợp tác quốc tế với Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy nâng cấp, mở các cửa khẩu, nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa; tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và các đối tác khác thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, xúc tiến đầu tư; tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường kết nối các đối tác quốc tế trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, các cơ quan đại diện nước ngoài về phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế như: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm so với năm 2021; sản xuất nông lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp còn khó khăn; môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã được thường xuyên quan tâm cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; cơ sở hạ tầng giáo dục được đầu tư nhưng chưa đồng bộ; còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh… Những khó khăn, hạn chế đó cần phải được khẩn trương, nghiêm túc hóa giải, khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh tiếp tục xác định phương châm hành động của năm 2023 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”.

Mục tiêu tổng quát là: Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế gắn với kinh tế số, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế cửa khẩu và du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Tiếp tục phát triển toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Bước vào năm mới, tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi: kinh tế – xã hội của đất nước, của vùng phục hồi và có bước tăng trưởng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được nâng lên, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư đã và đang phát huy hiệu quả; các dự án lớn, trọng điểm đang tiếp tục được triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và hiệu quả

Song bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: quy mô nền kinh tế nhỏ, nguồn lực còn hạn hẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tuy được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; thiếu mặt bằng sạch để thu hút đầu tư; trình độ, chất lượng nguồn nhân lực, thu nhập bình quân đầu người còn thấp; kinh tế cửa khẩu phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách của phía Trung Quốc; đời sống Nhân dân nhiều khu vực còn khó khăn… Cùng với đó, những biến đổi bất thường của thời tiết, khí hậu và dịch COVID-19 còn kéo dài sang năm 2023 cũng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; những biến động của tình hình thế giới, giá cả thị trường, lạm phát gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Năm mới đã đến với những thời cơ, thuận lợi mới, cùng với những khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 hết sức nặng nề. Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua và sự phục hồi nhanh về kinh tế của tỉnh trong năm 2022, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn sẽ có sự bứt phá, tạo đà để tỉnh đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã đề ra.

HỒ TIẾN THIỆU, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh