Thứ tư,  06/12/2023

Tham mưu lãnh đạo việc tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Sáng 15-2, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự Hội nghị, có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng T.Ư Đảng.Năm 2010, các đơn vị và toàn cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành với chất lượng cao, toàn diện kế hoạch công tác năm 2010. Văn phòng T.Ư Đảng đã chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành toàn diện...

Sáng 15-2, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự Hội nghị, có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng T.Ư Đảng.

Năm 2010, các đơn vị và toàn cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành với chất lượng cao, toàn diện kế hoạch công tác năm 2010. Văn phòng T.Ư Đảng đã chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoàn thành toàn diện với chất lượng cao các công tác tham mưu, phục vụ BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng; tổ chức tốt việc nghiên cứu, thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác thông tin tổng hợp, theo dõi địa phương và các bộ, ngành T.Ư đã có sự cải tiến, nâng cao về chất lượng và đi vào nền nếp. Trong năm 2010, Văn phòng T.Ư Đảng đã tổ chức chu đáo, trang trọng các sự kiện: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng T.Ư Đảng và Văn phòng cấp ủy; Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng T.Ư Đảng lần thứ II…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được của Văn phòng T.Ư Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2010, Văn phòng T.Ư Đảng đã chủ động và bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư (khóa X) để tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2010 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; mạnh dạn, chủ động kiến nghị, thiết kế chương trình làm việc sát và phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của năm cuối nhiệm kỳ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư (khoá X). Công tác nghiên cứu, thẩm định các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chức năng đã đi vào nền nếp hơn, các lĩnh vực tham gia được mở rộng và đóng góp được nhiều ý kiến tốt. Việc kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết được chú trọng và có chất lượng hơn. Một số đề án, báo cáo được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng T.Ư Đảng chủ trì đã được thực hiện có chất lượng tốt…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Văn phòng T.Ư Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Năm 2011 là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; đồng thời, là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Văn phòng T.Ư Đảng sẽ phải tập trung việc tham mưu, đề xuất những vấn đề cần đưa vào Chương trình làm việc toàn khóa của BCH T.Ư nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; giúp T.Ư xây dựng Quy chế làm việc của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XI) và Chương trình làm việc năm 2011 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng T.Ư Đảng làm tốt công tác tham mưu, giúp BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo việc tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39.

Văn phòng T.Ư Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; nắm chắc tình hình và kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ở các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư để phản ánh, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời. Làm tốt việc thẩm định các đề án, báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và biên tập văn bản của T.Ư mà Văn phòng T.Ư Đảng được giao chủ trì…

Tại Hội nghị, Văn phòng T.Ư Đảng đã tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2010; truy tặng, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Văn phòng T.Ư Đảng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm năm (2005 – 2009) và năm 2010; phát động phong trào thi đua năm 2011 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng T.Ư Đảng.

Theo Nhandan