Thứ hai,  20/03/2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

– Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, trong đó xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy… và của từng cán bộ, đảng viên”. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Toàn tỉnh hiện có gần 70.000 cán bộ, đảng viên, thời gian qua, đội ngũ này đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những công việc cụ thể đó là chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, đất nước.

Theo đó, cán bộ, đảng viên thường xuyên trau dồi, học tập, nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt việc nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của chế độ, những thành quả đã đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội; tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương. Khi triển khai các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là những việc khó khăn, nhạy cảm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân thì vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên rất quan trọng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành có tác dụng lan toả cao, dẫn dắt quần chúng tin và làm theo, như thế các thế lực thù địch có tuyên truyền sai lệch về chủ trương, chính sách thì cũng không ảnh hưởng tới việc chấp hành của Nhân dân.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh,phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022

Điển hình, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2022 cán bộ, đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân và cùng tham gia hiến hơn 55.917 m2 đất, đóng góp được trên 18 tỷ đồng, 115.844 ngày công để làm đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng nông thôn mới… Ví như huyện Chi Lăng đã huy động gần 30.000 lượt người tham gia, qua đó đã hỗ trợ Nhân dân đổ bê tông và sữa chữa mặt đường giao thông nông thôn được 5.886 m; huyện Đình Lập huy động được hơn 6.000 lượt người tham gia, qua đó vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm đạt 22.900 m, đổ 250 m2 sân bê tông nhà văn hóa thôn… qua đó góp phần tạo bộ mặt mới cho nông thôn ngày càng khang trang. Năm 2022, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 12,92 tiêu chí; công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 85 xã.

Cùng đó, cán bộ, đảng viên còn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tham gia vào quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Cụ thể, những ý kiến của đảng viên trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của cấp ủy, tổ chức đảng…; góp ý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị các cấp… giúp cho công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân hơn.

Từ các ý kiến, góp ý của cán bộ, đảng viên, giúp cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để rút kinh nghiệm và có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 3 đoàn kiểm tra, 9 đoàn giám sát chuyên đề đối với 12 tổ chức và 43 cá nhân; uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 282 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 320 tổ chức đảng và 420 đảng viên.

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc phá hoại tư tưởng, coi đây là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã nêu cao trách nhiệm trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là tham gia mạng xã hội, góp phần ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch.

Các đại biểu dự tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tháng 6/2022)

Cụ thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho Nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Năm 2022, thông qua hoạt động của ban chỉ đạo 35 từ cấp tỉnh, đến huyện và các cơ quan đơn vị trong tỉnh, cán bộ, đảng viên đã đăng tải, chia sẻ trên 30.000 tin, bài, phóng sự… trên phương tiện truyền thông của tỉnh; trên 80.000 tin, bài, ảnh, video, phóng sự… trên mạng xã hội, thu hút trên 42 triệu lượt tiếp cận.

Cùng đó, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Năm 2022, toàn tỉnh đã thu nhận được 579 bài dự thi. Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định: Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, nội dung sâu sắc, hình thức trình bày sinh động, hình ảnh minh họa có ý nghĩa… trở thành nguồn tư liệu phong phú, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước tình trạng thông tin xấu độc xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây có chiều hướng diễn biến phức tạp, các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá thông tin xấu độc, nguồn phát tán thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; tham gia gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin xấu độc; tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định đối với các cá nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, năm 2022 cán bộ các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 5 đối tượng; gọi hỏi răn đe 5 đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác trên mạng xã hội; theo dõi, giám sát, thu thập thông tin đối với 107 tài khoản, hội nhóm không chính thống trên mạng xã hội; đề nghị facebook gỡ bỏ đối với 260 lượt tài khoản có chứa thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng…. Qua đây, hạn chế tác động xấu đến dư luận xã hội.

Chị Vy Thanh Huyền, cán bộ xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng chia sẻ: Bản thân tôi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nên đã tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch. Trên trang facebook, zalo cá nhân, tôi thường xuyên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng.

Có thể khẳng định, với ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng có hiệu quả hơn.

XUÂN HƯƠNG