Thứ hai,  20/03/2023

Tự hào những mùa xuân có Đảng soi đường

– Từ khi có Đảng soi đường, dân tộc ta từ lầm than, nô lệ, đói nghèo vươn mình đứng dậy, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, thực sự làm chủ đất nước, làm chủ tương lai và vận mệnh của mình. Trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng ta đã mang lại những mùa xuân tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong chặng đường của những mùa xuân ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn vững tin một lòng theo Đảng.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930) là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong.

Cán bộ các cơ quan đoàn thể và các chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tìm hiểu hình ảnh tư liệu về Lạng Sơn thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng.  Ảnh: TUYẾT MAI

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên Nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân Việt Nam đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, Đảng ta lãnh đạo tiến hành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các cấp ủy đảng tỉnh Lạng Sơn đã luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, luôn kiên định, vững vàng trước khó khăn, thử thách và luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo, phát huy các nguồn lực, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Năm 2022 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025,… bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành địa phương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, quy chế làm việc, chương trình công tác, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của tỉnh; cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và đạt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đã đề ra.

Năm 2022, kinh tế phục hồi đà tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,22%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng. Tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả. Công tác chuyển đổi số tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng khắp và đạt kết quả cao, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công cửa khẩu số, nền tảng “Lạng Sơn Cloud”, App “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh; xếp thứ 2 toàn quốc về số sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, thứ 4 toàn quốc về giao dịch thành công trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; tỉnh nhận giải thưởng Viet Solutions 2022 – Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tốt; công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, đơn vị; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì và phát huy hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Đặc biệt là năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức 2 hội thảo bản thảo Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 – 2020 và tổ chức Hội thảo Khoa học “Xác định ngày truyền thống/ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”, trên cơ sở đó ngày 22/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 101-NQ/TU, trong đó đã thống nhất lấy ngày 15/6/1933 là ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Mừng xuân mới, quyết tâm mới, khí thế mới, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lạng Sơn luôn giữ vững niềm tin với Đảng, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

XUÂN HƯƠNG