Thứ hai,  04/12/2023

Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Lạng Sơn


Các đại biểu dự kỳ họp biểu quyết thông qua các nghị quyết 

– Chiều 16/2, HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét 3 tờ trình của UBND thành phố về các vấn đề: điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Trong đó, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố. Cụ thể, trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, UBND thành phố xác định số lượng công trình, dự án trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 gồm: tổng số công trình dự án theo Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày  6/7/2021của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn là 443 dự án; tổng số công trình dự án trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 213 công trình dự án.

Về diện tích cơ cấu các loại đất đến năm 2030 sẽ thực hiện quy hoạch là 7.793,82ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp 4.909,21 ha; diện tích đất phi nông nghiệp có 2.821,92 ha; diện tích đất chưa sử dụng của thành phố 62,69 ha.

Các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố về các tờ trình của UBND thành phố, thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết của HĐND thành phố về các vấn đề: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Lạng Sơn; phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023.

TRÍ DŨNG - HOÀNG CƯỜNG