Thứ ba,  18/01/2022

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

LSO-Ngày 22/2/2011, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, 11 huyện, thành phố và các tổ chức thành viên UB MTTQ tỉnh.Toàn cảnh hội nghịSau khi nghe giới thiệu về một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND; nghe dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ cơ cấu và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; thông qua dự kiến của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh về số lượng người của từng cơ quan, tổ chức,...

LSO-Ngày 22/2/2011, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, 11 huyện, thành phố và các tổ chức thành viên UB MTTQ tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe giới thiệu về một số nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND; nghe dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ cơ cấu và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; thông qua dự kiến của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh về số lượng người của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ra ứng cử, hội nghị đã thảo luận để thỏa thuận và biểu quyết cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đi đến thỏa thuận số lượng 12 ứng cử viên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội để Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 là 10 đại biểu để bầu lấy 6 đại biểu theo quy định.
Thư ký thông qua kết quả Hội nghị hiệp thương lần 1
Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành hiệp thương đại biểu HĐND. Sau khi nghe dự kiến và thảo luận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các đại biểu dự hội nghị đồng ý và thống nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số người dự kiến giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là 106 đại biểu để bầu lấy 58 đại biểu.

Thanh Hòa