Thứ hai,  04/12/2023

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về thực hiện cải cách hành chính tại UBND thành phố Lạng Sơn


Lãnh đạo UBND thành phố giải trình một số nội dung thành viên Đoàn giám sát nêu

– Sáng 9/3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại UBND thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp về CCHC trên địa bàn; ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện các nội dung công tác CCHC; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Cụ thể, trong năm 2022, UBND thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 20 thủ tục hành chính (TTHC); đề xuất giữ nguyên 10 TTHC, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa 6 TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố là 235/264 TTHC; 100% TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ; 100% hồ sơ phát sinh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố được công khai kết quả giải quyết.

Hiện nay, UBND thành phố, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice với 771 tài khoản; tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử với các cơ quan trong thành phố đạt trên 95%; triển khai cấp được 1.479 chữ ký số cá nhân…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nêu ý kiến xung quanh một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện công tác CCHC theo các lĩnh vực; việc cắt giảm các TTHC; đánh giá các mô hình CCHC thành phố đang thực hiện; đánh giá công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; các đề xuất, kiến nghị…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chỉ ra một số hạn chế, tập trung vào một số nội dung: việc chuyển đổi số, số hoá tài liệu; công tác tham mưu; việc thực hiện CCHC tại các xã, phường…

Đồng chí đề nghị, UBND thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC năm 2023. Về công tác tuyên truyền, cần tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ; rà soát các cơ chế chính sách mang tính chất đặc thù, đột phá, phù hợp với thành phố. Về cải cách TTHC, đề nghị thành phố tiếp tục rà soát và đề xuất cắt giảm nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn; tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tại bộ phận “một cửa”, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Đối với các kiến nghị của thành phố, Đoàn giám sát tiếp thu và tổng hợp, xem xét xử lý theo thẩm quyền.

THANH HUYỀN