Thứ tư,  19/01/2022

Bám sát thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 25-2, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã bế mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Ban Tuyên giáo T.Ư, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi tại hội trường cũng như tại các tổ. Các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của Ban Tuyên giáo T.Ư về những kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về công tác tuyên giáo trong năm 2010 và năm năm 2006-2010, cũng như phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong năm 2011 và năm năm tới. Các đại biểu thảo luận làm rõ những thành tựu nổi bật của ngành tuyên giáo năm 2010 và năm năm qua; những hạn chế, yếu kém và những giải pháp khắc phục; những...

Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 25-2, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã bế mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Ban Tuyên giáo T.Ư, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi tại hội trường cũng như tại các tổ. Các ý kiến đều nhất trí với đánh giá của Ban Tuyên giáo T.Ư về những kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về công tác tuyên giáo trong năm 2010 và năm năm 2006-2010, cũng như phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong năm 2011 và năm năm tới. Các đại biểu thảo luận làm rõ những thành tựu nổi bật của ngành tuyên giáo năm 2010 và năm năm qua; những hạn chế, yếu kém và những giải pháp khắc phục; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên giáo; nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống &#39diễn biến hòa bình&#39 của các thế lực thù địch; những giải pháp tiếp tục đưa Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn; nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, dự báo tình hình trong lĩnh vực tuyên giáo; sự phối hợp công tác giữa hệ thống tuyên giáo cấp ủy với cơ quan quản lý Nhà nước ngang cấp về xây dựng, triển khai các chương trình phát triển kinh tế-xã hội…

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; hoan nghênh và trân trọng tiếp thu ý kiến thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao của các đại biểu.

Đồng chí đã rút ra bốn kinh nghiệm về công tác tuyên giáo năm 2010 và cả nhiệm kỳ qua. Đó là: Tình hình đất nước, khu vực, quốc tế đã và đang diễn biến mau lẹ, tiềm tàng những nhân tố bất trắc, khó lường, do đó, công tác tuyên giáo phải chủ động, tích cực hơn trong nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền. Công tác tuyên giáo cần tiếp tục củng cố và mở rộng trận địa; bình tĩnh, tỉnh táo, để từ đó tham mưu, phối hợp và chỉ đạo chính xác, sắc bén, kịp thời. Muốn thành công vững chắc, công tác tuyên giáo phải huy động, tranh thủ được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trước hết là sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ, sâu rộng của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vững về chính trị, bảo đảm về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với ngành, với sự nghiệp tuyên giáo; xây dựng cơ chế, cụ thể hóa bằng chính sách, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí đáp ứng cho các hoạt động của toàn ngành.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2011 và cả nhiệm kỳ khóa XI, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Để phát huy kết quả và những bài học đã đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức, ngành Tuyên giáo cả nước cần tập trung thực hiện phương châm xuyên suốt cả nhiệm kỳ khóa XI là: &#39Nâng cao năng lực dự báo, định hướng tư tưởng, xử lý có hiệu quả các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực công tác của Ngành; góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới&#39. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2011 là:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; làm bật tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Đại hội; quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghị quyết của Đại hội, những tư tưởng, chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội; nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng của toàn xã hội; xây dựng quyết tâm chính trị, chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội XI sớm đi vào cuộc sống.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo công tác tuyên truyền, động viên cử tri cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Thứ ba, phát huy kết quả, kinh nghiệm của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2011, đặc biệt là kỷ niệm 100 năm Bác Hồ đi tìm đường cứu nước, 70 năm Người trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, tiếp tục đưa việc &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ năm, kiên quyết, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động &#39diễn biến hòa bình&#39 của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn và đẩy lùi một bước nguy cơ &#39tự diễn biến&#39, &#39tự chuyển hóa&#39 trong nội bộ; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Thứ sáu, triển khai nghiêm túc, có chất lượng cao các chương trình, đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao thực hiện.

Thứ bảy, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Củng cố, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và cơ quan chủ quản; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực này.

Thứ tám, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo. Chủ động nghiên cứu để tham mưu, định hướng và thúc đẩy việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; đổi mới về cơ chế quản lý các hoạt động khoa học nhằm hướng đến một nền khoa học hiện đại và nhân bản; các cơ chế, giải pháp để đạt được trình độ công nghệ tiên tiến, bảo vệ được môi trường, chủ động phòng, tránh thiên tai và ứng phó chủ động, hiệu quả với vấn đề biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, gia đình, trẻ em.

Thứ chín, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động của ngành. Thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất về chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành tuyên giáo, chính sách thu hút cán bộ có phẩm chất, năng lực, tâm huyết và tạo nguồn kế cận cho đội ngũ cán bộ toàn ngành.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao cờ, bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2010, trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng và trong đợt thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Theo Nhandan