Thứ hai,  04/12/2023

Hội LHPN tỉnh: Chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

LSO - Để chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngay từ tháng 1 năm 2011, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích trong các lĩnh vực để chào mừng Đại hội. Đối với công tác chỉ đạo Đại hội của Hội LHPN tỉnh lần này, Hội đã tổ chức tập huấn kỹ về công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức Đại hội cho cán bộ chủ chốt của 11/11 huyện, thành Hội. Tỉnh Hội đã hướng dẫn cụ thể các cấp Hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2006 – 2011, thảo luận, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011- 2016; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN các...

LSO – Để chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngay từ tháng 1 năm 2011, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích trong các lĩnh vực để chào mừng Đại hội.
Đối với công tác chỉ đạo Đại hội của Hội LHPN tỉnh lần này, Hội đã tổ chức tập huấn kỹ về công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức Đại hội cho cán bộ chủ chốt của 11/11 huyện, thành Hội. Tỉnh Hội đã hướng dẫn cụ thể các cấp Hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2006 – 2011, thảo luận, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011- 2016; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp phải thực hiện đúng Điều lệ Hội và Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội, của Ban Thường vụ Hội LHPN cấp trên…
Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ tiến hành trong quý I và quý II/2011; Đại hội phụ nữ cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc: trong quý III; Đại hội phụ nữ cấp tỉnh: trong quý IV/2011.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ. Thông qua Đại hội nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Hồ Xuân Hương