Thứ tư,  06/12/2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng MTTQ ngày càng vững mạnh, là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 27-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba, báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, bàn phương hướng, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2011; chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; báo cáo công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt...

Sáng 27-2, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba, báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, bàn phương hướng, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2011; chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; báo cáo công tác tham gia cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu rõ: Năm qua, công tác Mặt trận được đánh dấu với nhiều sự kiện và kết quả nổi bật. MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam vào cuộc sống; thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt do Đại hội phát động, khơi dậy và phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước năm 2010. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thành công của đại hội Đảng các cấp, và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, MTTQ đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các quan điểm, chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh và động lực chủ yếu, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hiện vai trò Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tham gia vào việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản pháp luật về bầu cử; xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về bầu cử. Tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu QH và HĐND…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam vào những thành công chung của Đại hội lần thứ XI của Đảng; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã khẩn trương xây dựng Chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Lịch sử ra đời, phát triển của MTTQ Việt Nam hơn 80 năm qua là một lịch sử vẻ vang, oai hùng, luôn gắn liền với lịch sử vinh quang của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đoàn kết là nhân tố cực kỳ quan trọng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: &#39Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết' &#39Thành công, thành công, đại thành công&#39. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001-2010, Đại hội lần thứ XI của Đảng đã rút ra năm bài học lớn, trong đó nhấn mạnh bài học: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, các tổ chức quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo những thành công nổi bật của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cả về công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng, khẳng định con đường đi lên của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã xác định những mục tiêu cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội… Đại hội đã xác định ba khâu đột phá, tám giải pháp cơ bản, trong đó tập trung phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH…
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự hội nghị. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) )


Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong muốn sắp tới, với chức năng, vị thế, vai trò hết sức quan trọng của mình, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, trước mắt là tham gia vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ: Mặt trận là nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là nền tảng chính trị của Đảng, Nhà nước ta, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước như: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Chính vì vậy, cần quan tâm xây dựng Mặt trận ngày càng vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện mới, có chất lượng và hiệu quả cao hơn… Mặt trận cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp hành động với các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, để cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng củng cố và nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu, kinh nghiệm đã có, với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm qua, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động của MTTQ Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2011, sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND sắp tới.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010, chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2011 và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.


Theo Nhandan