Chủ nhật,  24/09/2023

Cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng đại biểu

Ngày 26-2, MTTQ các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Quảng Bình, Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.Tại Sơn La, hội nghị thống nhất với phương án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng số đại biểu QH được bầu tại tỉnh Sơn La là bảy đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là bốn, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là ba. Theo đó, biểu quyết số ứng cử viên là 16. Về bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII với tổng số 70 đại biểu (số dư 141 đại biểu), trong đó cơ cấu đại biểu trẻ dưới 35 tuổi khoảng 15%, cơ cấu đại biểu là phụ nữ phấn đấu đạt 30%, cơ cấu đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ ít nhất là 10% với đầy đủ các thành phần dân tộc thiểu số trong tỉnh.Tỉnh Hà Giang được Ủy ban Thường...

Ngày 26-2, MTTQ các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Quảng Bình, Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại Sơn La, hội nghị thống nhất với phương án của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng số đại biểu QH được bầu tại tỉnh Sơn La là bảy đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là bốn, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là ba. Theo đó, biểu quyết số ứng cử viên là 16. Về bầu đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII với tổng số 70 đại biểu (số dư 141 đại biểu), trong đó cơ cấu đại biểu trẻ dưới 35 tuổi khoảng 15%, cơ cấu đại biểu là phụ nữ phấn đấu đạt 30%, cơ cấu đại biểu là người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ ít nhất là 10% với đầy đủ các thành phần dân tộc thiểu số trong tỉnh.
Tỉnh Hà Giang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ sáu đại biểu QH khóa XIII, trong đó hai đại biểu do Trung ương giới thiệu, bốn đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Sau khi cân nhắc kỹ cơ cấu thành phần, chú trọng chất lượng đại biểu, hội nghị thống nhất với dự kiến giới thiệu 14 ứng cử viên thuộc bốn dân tộc Dao, Mông, Tày, La Chí để bầu sáu đại biểu Quốc hội. Về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016, hội nghị hiệp thương tán thành số lượng bầu là 58 đại biểu, thống nhất cán bộ nữ tham gia HĐND tỉnh khóa này đạt tỷ lệ 31%.
Tại tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu, trong đó có hai đại biểu do Trung ương giới thiệu. Sau khi họp bàn, hội nghị thống nhất số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là bốn, gồm: một lãnh đạo chủ chốt, một đại biểu chuyên trách và hai đại biểu do địa phương giới thiệu. Đối với thành phần và số lượng đại biểu HĐND được bầu chọn là 50 đại biểu theo quy định của luật, số người ứng cử là 100. Trong đó, tám đại biểu trẻ dưới 35 tuổi; 15 đại biểu nữ; năm đại biểu ngoài Đảng; một đại biểu dân tộc thiểu số và hai đại biểu là người tôn giáo.
Trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Nghệ An gồm 13 đại biểu, trong đó bốn đại biểu do Trung ương giới thiệu và chín đại biểu địa phương, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã đưa ra dự kiến về số lượng ứng cử đại biểu QH là người cư trú tại địa phương 45. Về đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Nghệ An được bầu 85 đại biểu, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cũng đã đưa ra dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, gồm 250 người. Trong đó, đại biểu nữ là 30,8%; đại biểu trẻ tuổi 12%; đại biểu dân tộc thiểu số 13,2%; người ngoài Đảng 8,4%…
Theo Nhandan