Thứ bảy,  22/01/2022

Quốc hội chuẩn bị họp kỳ cuối

Kỳ họp thứ 9, cũng là kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XII, sẽ khai mạc ngày 21/3 tới.ĐB Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại Hội trường. Ảnh: LADĐể chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng này, Thủ tướng đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo các luật sẽ được trình bày và xem xét tại đây.Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh - Xã hội vụ chuẩn bị, trình các báo cáo theo sự phân công của Thủ tướng. Trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, việc triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011, báo cáo của Chính phủ...

Kỳ họp thứ 9, cũng là kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XII, sẽ khai mạc ngày 21/3 tới.

ĐB Trần Thị Quốc Khánh phát biểu tại Hội trường. Ảnh: LAD

Để chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng này, Thủ tướng đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo các luật sẽ được trình bày và xem xét tại đây.

Văn phòng Chính phủ chuẩn bị, trình báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động – Thương binh – Xã hội vụ chuẩn bị, trình các báo cáo theo sự phân công của Thủ tướng. Trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2010, việc triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011, báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010 theo quy định của Luật Bình đẳng giới…

Bộ trưởng Tư pháp được Thủ tướng phân công chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật phòng, chống mua bán người, Luật Thủ đô. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo giải trình, tiếp thu và dự thảo Luật Kiểm toán độc lập.

Ngày 22/5 tới, cử tri cả nước sẽ đi bầu các đại biểu Quốc hội khóa mới.
Theo VietNamNet