Thứ hai,  02/10/2023

Ngành tổ chức xây dựng đảng triển khai nhiệm vụ quý II: Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

– Chiều 3/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong quý I/2023, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã bám sát các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Ban tổ chức các cấp đã tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của hội nghị trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng đảng; cụ thể hóa bằng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai.

Việc triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2023 được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Trong quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành 2 quy định, 1 kết luận, hoàn thành 2 đề án, nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác; ban tổ chức, cấp uỷ các cấp tích cực phối hợp xây dựng 10 báo cáo sơ kết, tổng kết phục vụ các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, một số cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với cấp trực thuộc gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Công tác tuyên truyền về xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 2022 cho 74 tác phẩm xuất sắc; ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc Búa Liềm vàng lần thứ VIII – năm 2023. Cùng đó, ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật, những điển hình tiên tiến và cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị như: sớm ban hành quyết định giao biên chế năm 2023 cho các địa phương; bổ sung, sửa đổi Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; sớm ban hành hướng dẫn về khung tiêu chí xác định cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới, ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng; triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với công tác cán bộ, ban tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu xây dựng quy hoạch, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả theo quy định; tiếp tục phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ.

Đồng chí nêu rõ: thời gian tới cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; tiếp tục triển khai các đề tài khoa học bảo đảm tiến độ, chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng đảng tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành…

Đối với các đề xuất, kiến nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao các cơ quan chuyên môn tiếp thu, có sự phối hợp để kịp thời hướng dẫn, giải đáp…

Trong chương trình, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong quý I/2023, ban tổ chức các cấp trên địa bàn tỉnh đã bám sát chương trình làm việc để tham mưu triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật như: thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý; đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phát triển đảng…

THANH MAI