Thứ ba,  28/03/2023

Bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và quy định của pháp luật về bầu cử

Sáng qua 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ hai với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử.Xem xét tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử nhận thấy, từ sau ngày 21-1-2011, Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết công bố ngày bầu cử là ngày chủ nhật, 22-5-2011 và thành lập Hội đồng bầu cử đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật và đúng tiến độ. Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng bầu cử, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều hoạt động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cơ quan.Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở T.Ư được tổ chức ngày 23-2-2011 tại Hà Nội. Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội nghị cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu QH được...

Sáng qua 2-3, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ hai với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử.

Xem xét tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử nhận thấy, từ sau ngày 21-1-2011, Ủy ban Thường vụ QH ban hành Nghị quyết công bố ngày bầu cử là ngày chủ nhật, 22-5-2011 và thành lập Hội đồng bầu cử đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật và đúng tiến độ. Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng bầu cử, Chính phủ và các địa phương đã có nhiều hoạt động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cơ quan.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở T.Ư được tổ chức ngày 23-2-2011 tại Hà Nội. Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội nghị cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu QH được bầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương do Ủy ban Thường vụ QH dự kiến, đồng thời kiến nghị Ủy ban Thường vụ QH một số vấn đề.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất ở các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã bảo đảm đúng thành phần, thời gian và quy trình theo quy định của pháp luật.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cơ bản nhất trí với dự kiến của Thường trực HĐND; đề nghị giới thiệu các ứng cử viên đúng tiêu chuẩn, có năng lực và trách nhiệm trước nhân dân, bảo đảm có số dư đúng luật; đề nghị điều chỉnh việc giới thiệu người ứng cử ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị… cho hợp lý theo điều kiện của từng địa phương.

Tại phiên họp này, Hội đồng bầu cử đã thảo luận, cho ý kiến hoàn chỉnh kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Theo dự thảo kế hoạch, sẽ có ba đợt giám sát, mỗi đợt có 10 đoàn giám sát tại 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử và các văn bản có liên quan, các văn bản ban hành để phục vụ bầu cử, việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử. Hình thức giám sát kiểm tra là nghe và cho ý kiến về công tác bầu cử.

Các thành viên Hội đồng cũng đã nghe và cho ý kiến về tiêu chí phân bổ những người ở T.Ư ứng cử tại địa phương và nghe các tiểu ban chỉ đạo: Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thông tin, tuyên truyền và giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo tình hình hoạt động và những kết quả bước đầu đạt được.

Phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các bộ phận chuyên môn, các tiểu ban, cơ quan hữu quan, địa phương… đã nỗ lực, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian triển khai hơn một tháng, nhìn chung, mọi công việc về bầu cử làm đúng luật, bảo đảm tiến độ thời gian, nhiều công việc thực hiện có chất lượng tốt. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã làm được, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong các bước tiếp theo cần triển khai đúng Luật, văn bản của Đảng và Nhà nước, chặt chẽ, tuyệt đối an toàn và dân chủ.

Về công tác nhân sự, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận thống nhất cơ bản về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được bầu làm đại biểu QH. Tổng Bí thư, Chủ tịch QH nhấn mạnh, cần tập trung làm tốt công tác nhân sự trên tinh thần chuẩn bị dân chủ, đúng luật, bảo đảm số dư nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu; xem xét đề nghị điều chỉnh về cơ cấu, thành phần đại biểu của một số địa phương, đơn vị trên cơ sở bảo đảm cơ cấu, số lượng đại biểu đã thống nhất.

Về vai trò của công tác tuyên truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị công tác này phải góp phần làm cho mọi người thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào QH và HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền giúp cử tri cả nước nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật Bầu cử đại biểu HĐND, các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND, giúp cử tri có cơ sở để lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào QH khóa XIII và HĐND các cấp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tán thành với kế hoạch công tác giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đề nghị xác định rõ nội dung trong hoạt động kiểm tra giám sát; có sự phối hợp, điều hòa để hoạt động này thiết thực, không bị chồng chéo gây lãng phí; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Theo Nhandan