Thứ hai,  06/02/2023

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày 25-2, Ban Tuyên giáo T.Ư ban hành Hướng dẫn số 01/BTGT.Ư về "Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016". Hướng dẫn nêu rõ mục đích, yêu cầu:Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về...

Ngày 25-2, Ban Tuyên giáo T.Ư ban hành Hướng dẫn số 01/BTGT.Ư về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016”. Hướng dẫn nêu rõ mục đích, yêu cầu:

Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo ra sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội về công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; Làm cho mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào QH, vào HĐND…

Năm 2011 là năm đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện trong cùng một ngày, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội 2011-2015, công tác tuyên truyền phải đóng góp thiết thực vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần tham gia bảo đảm sự đồng bộ trong bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị; tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất trong nhân dân ngay từ những tháng đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bản Hướng dẫn nêu rõ nội dung cần tuyên truyền và việc tổ chức thực hiện của các bộ, ban, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Công tác tuyên truyền được bắt đầu sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (ngày 10, 11-2-2011), được chia làm ba đợt:

Đợt một, từ ngày 12-2-2011 đến 15-4-2011: Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật Bầu cử đại biểu QH, Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp năm 2010, các văn bản của MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng Bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương của MTTQ, tổ chức, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử…

Đợt hai, từ ngày 16-4-2011 đến 22-5-2011: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu QH, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động bầu cử trên toàn quốc.

Đợt ba, từ ngày 23-5-2011 đến 10-6-2011: Tuyên truyền về kết quả bầu cử.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo T.Ư đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo Nhandan