Thứ hai,  20/03/2023

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Thực hiện tốt chức năng giám sát

LSO-Trong nhiệm kỳ 2004-2011, hoạt động giám sát (GS) luôn được Ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS) HĐND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ GS, trong 7 năm qua, Ban KT&NS đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nhiều biện pháp GS mang lại hiệu quả thiết thực như: GS thường xuyên, GS chuẩn bị cho kỳ họp, GS theo chuyên đề, tham gia các đoàn GS của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh…Ban Kinh tế & Ngân sách giám sát việc phát triển đàn bò theo Dự án 420 của tỉnhMột trong những hình thức GS được thể hiện rõ nét của Ban là GS giữa hai kỳ họp. Triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh về chương trình GS của HĐND hàng năm, Ban KT&NS đã xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, GS theo từng quý, hàng tháng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn từng thời điểm, đảm bảo lựa chọn nội dung GS có hệ thống, phục vụ tốt cho công tác thẩm tra,...

LSO-Trong nhiệm kỳ 2004-2011, hoạt động giám sát (GS) luôn được Ban Kinh tế và Ngân sách (KT&NS) HĐND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ GS, trong 7 năm qua, Ban KT&NS đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nhiều biện pháp GS mang lại hiệu quả thiết thực như: GS thường xuyên, GS chuẩn bị cho kỳ họp, GS theo chuyên đề, tham gia các đoàn GS của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh…
Ban Kinh tế & Ngân sách giám sát việc phát triển đàn bò theo Dự án 420 của tỉnh
Một trong những hình thức GS được thể hiện rõ nét của Ban là GS giữa hai kỳ họp. Triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh về chương trình GS của HĐND hàng năm, Ban KT&NS đã xây dựng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chương trình khảo sát, GS theo từng quý, hàng tháng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn từng thời điểm, đảm bảo lựa chọn nội dung GS có hệ thống, phục vụ tốt cho công tác thẩm tra, phản biện tại các kỳ họp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GS, Ban đã chú trọng nghiên cứu, đổi mới phương thức, cách thức tổ chức GS, kết hợp GS tình hình thực hiện NQ của HĐND tỉnh về các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư XDCB, dự toán NSNN với tăng cường GS theo chuyên đề; kết hợp GS trực tiếp tại đơn vị cơ sở với GS qua xem xét các báo cáo; thực hiện phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức GS những nội dung có liên quan, đảm bảo các cuộc GS không chồng chéo, có chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiệm kỳ 2004-2011, Ban KT&NS HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát được 20 cuộc tại 80 đơn vị, GS được 34 cuộc tại 106 đơn vị và GS qua báo cáo hơn 70 đơn vị về các nội dung: tình hình thực hiện NQ HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư XDCB, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và cả năm; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh; tình hình hoạt động SXKD, chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn; đề án phát triển giao thông nông thôn, công tác quản lý thuế, phí và lệ phí, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước…Qua GS, Ban đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; đồng thời đề xuất, kiến nghị với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Bên cạnh đó, hoạt động GS tại kỳ họp cũng được Ban KT&NS quan tâm thực hiện. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động GS các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo NQ của HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ 2004-2011, Ban KT&NS đã chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn soạn thảo các báo cáo, đề án, tờ trình, thu thập thông tin, văn bản liên quan. Các thành viên Ban đã dành thời gian thỏa đáng cho việc đọc, nghiên cứu, đối chiếu nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các NQ, chỉ thị của Tỉnh ủy, NQ của HĐND tỉnh nên đã tham gia, đóng góp, phản biện được nhiều ý kiến về thể thức, bố cục, nội dung, nhận định, đánh giá, cơ sở, phương thức, cách tính, tổng hợp thông tin, số liệu…giúp cho các cơ quan chuyên môn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo NQ, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời, các thành viên của Ban còn tích cực tham gia thảo luận tại tổ, hội trường, làm rõ những vẫn đề bức xúc về kinh tế, đầu tư XDCB, dự toán ngân sách, cơ chế, chính sách…được đông đảo đại biểu và cử tri quan tâm. Ngoài các hình thức GS cơ bản nêu trên, các đồng chí là lãnh đạo Ban chuyên trách còn tích cực tham gia các Đoàn GS của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về các lĩnh vực có liên quan.

Minh Thảo