Chủ nhật,  05/02/2023

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2011

LSO-Sáng ngày 4/3/2011, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 3/2011, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63 - CT/TW ngày 28/02/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TU ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TU ngày 19/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh đến năm 2010. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họpPhát biểu về những nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ...

LSO-Sáng ngày 4/3/2011, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 3/2011, đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 63 – CT/TW ngày 28/02/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 28 – CT/TU ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TU ngày 19/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa của tỉnh đến năm 2010.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
Phát biểu về những nội dung trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua đã được các cấp ngành triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống và góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cấp ngành vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục, một số nơi triển khai chưa nghiêm túc, không đi vào thực chất, thiếu đồng bộ; công tác phối hợp, công tác tuyên truyền phổ biến chưa được chú trọng. Những nguyên nhân chủ quan trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các chỉ thị, nghị quyết sau khi được ban hành. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh là những văn bản hết sức quan trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo và đường lối của Đảng, đây là những văn bản mang tính định hướng trong quá trình phát triển của địa phương, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề. Là đơn vị triển khai thực hiện, các cấp ngành cần xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc; thường xuyên kiểm tra theo dõi quá trình triển khai thực hiện; có báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết, đề xuất kiến nghị kịp thời; góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao.
Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận nội dung báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đề án đảm bảo, nâng cao năng lực hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; đề án nâng cao năng lực quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015.
Phát biểu về nội dung và thể thức các quy hoạch, đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo cần tập trung xây dựng trên cơ sở định hướng và hướng dẫn của Trung ương; phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh, mang tính khả thi cao và phải phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương. Quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch và đề án sau khi được phê duyệt cần chủ động xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, phân cấp quản lý phù hợp; phối hợp triển khai đồng bộ, tích cực và phát huy hiệu quả cao.

Trúc Lam