Thứ tư,  06/12/2023

Hữu Lũng: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW


Các đại biểu tham dự hội nghị 

– Sáng 24/4, Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, căn cứ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng đã nghiêm túc triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 01 bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo gương Bác, các cấp ủy đảng đưa kết quả thực hiện là tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cá nhân và tập thể.

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung của Kết luận số 01 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: qua các phương tiện truyền thông đại chúng; các hoạt động nghệ thuật, văn hóa – thể thao gắn với giáo dục truyền thống cách mạng; tuyên truyền trên mạng xã hội… Trong 3 năm qua, toàn Đảng bộ huyện tổ chức được trên 1.000 buổi với hơn 160.000 lượt người tham gia.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc. Nội dung này được thể hiện qua việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời, trao đổi những nội dung như: xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm; vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao…

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, cấp ủy các cấp xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; đưa các nội dung học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch công tác; phát huy vai trò gương mẫu, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả…


Cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, 10 tập thể, 17 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

PHƯƠNG DUNG – THANH MAI