Thứ hai,  02/10/2023

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

– Kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác KTGS, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn.

  Chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy chủ động tham mưu chương trình KTGS toàn khóa cho BTV Tỉnh ủy và chương trình toàn khóa cho cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Từ năm 2021, ngay sau khi Trung ương, tỉnh ban hành các văn bản mới liên quan đến công tác KTGS, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Trong đó, nổi bật là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cao Lộc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Xác định được vai trò quan trọng của công tác KTGS, trong những năm qua, UBKT các cấp trên địa bàn luôn chú trọng công tác này. Hằng năm, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch KTGS của đơn vị mình đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng trên các lĩnh vực.

Theo đó, chương trình kiểm tra của cấp ủy và UBKT các cấp được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý điều hành tại các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng,  công tác sử dụng ngân sách, tài chính, tăng cường kiểm tra các vụ việc kéo dài, phức tạp, dư luận quan tâm. Song song với đó, công tác giám sát cũng được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực như: giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, việc quản lý, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Bám sát kế hoạch đã đề ra, các cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai công tác KTGS một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Theo thống kê của UBKT Tỉnh ủy, từ năm 2022 đến hết quý I/2023, các cấp ủy đã tổ chức kiểm tra được 554 tổ chức đảng, 1.145 đảng viên; giám sát chuyên đề 441 tổ chức đảng, 1.133 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng 427 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đảng về thu chi ngân sách đối với 26 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 320 tổ chức đảng, 420 đảng viên.

Qua từng năm, số tổ chức đảng, đảng viên được cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra và giám sát đều tăng lên. Cụ thể như, năm 2022, các cấp ủy kiểm tra tăng 23 tổ chức đảng, giám sát tăng 33 tổ chức đảng so với năm 2021. Trong quý I/2023, các cấp ủy cũng tổ chức được số cuộc kiểm tra tăng 100% so với quý I/2022. Qua KTGS đã giúp cấp ủy phát hiện kịp thời những vi phạm, từ đó yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa những sai phạm từ sớm, không để các sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Trong công tác kiểm tra của Đảng, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng và đang được cấp ủy, UBKT chú trọng thực hiện. Để nâng cao hiệu quả công tác này, ngày 5/8/2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, qua các kênh thông tin khác nhau như qua các hội nghị, qua các cuộc kiểm tra của cấp ủy, qua các đơn thư, kết luận của thanh tra… UBKT các cấp rà soát, xem xét dấu hiệu vi phạm từ đó xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022

Từ năm 2022 đến nay, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 4 tổ chức đảng và 16 đảng viên, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 59 tổ chức đảng, 182 đảng viên. Trong đó, chỉ riêng quý I/2023, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và 12 đảng viên, tăng 100% so với quý I/2022. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Thực tiễn các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chủ yếu là các vi phạm trong quản lý đất đai, đấu thầu trang thiết bị, sử dụng ngân sách hoặc liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, tham nhũng, lãng phí…

Cùng với UBKT Tỉnh ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy cũng chú trọng đến công tác này. Đơn cử như tại Hữu Lũng, từ năm 2022 đến hết quý I/2023, UBKT Huyện ủy đã và đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức và 10 đảng viên.

Ông Nguyễn Công Thận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Mỗi năm, trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kế hoạch của chúng tôi là kiểm tra 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên. Thông qua các kênh thông tin khác nhau, chúng tôi đã tổ chức các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung kiểm tra các lĩnh vực như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên, sử dụng tài chính. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện vi phạm của tổ chức đảng, nêu rõ được trách nhiệm của cá nhân nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng trong việc để xảy ra sai phạm tại cơ quan, đơn vị mình. Hiện nay, UBKT Huyện ủy đang tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên liên quan đến công tác quản lý đất đai.

Cùng với UBKT Huyện ủy Hữu Lũng, UBKT các đơn vị khác cũng quan tâm và thực hiện hiệu quả công tác này. Nếu như trước đây, cả một nhiệm kỳ, UBKT các cấp tiến hành được 2 hoặc 3 cuộc thì tại nhiệm kỳ này, đặc biệt từ năm 2021 (sau khi có Nghị quyết 41), mỗi năm UBKT Tỉnh ủy, UBKT huyện ủy, thành ủy thực hiện từ 2 đến 6 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã ngăn ngừa sớm những sai phạm phát sinh, kịp thời phát hiện chấn chỉnh sai phạm nhỏ, không để tích tụ thành sai phạm lớn; đồng thời, có tác dụng răn đe, phòng ngừa vi phạm xảy ra; giúp tổ chức đảng quản lý đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình, rút ra bài học trong việc quản lý, giáo dục và kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

  Nghiêm túc, chặt chẽ trong thi hành kỷ luật của Đảng

Mục đích của KTGS là để phòng ngừa sai phạm, kịp thời ngăn ngừa sai phạm ngay khi mới có những dấu hiệu vi phạm. Đối với các sai phạm nhỏ, cấp ủy, UBKT các cấp đã kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, với những sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý nghiêm minh, theo đúng quy định. Song song với việc thực hiện nghiêm túc công tác KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp cũng coi trọng công tác thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Việc kỷ luật cán bộ, đảng viên là điều không hề mong muốn nhưng để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng thì đây là việc làm cần thiết. Những đảng viên bị kỷ luật, thậm chí bị khởi tố cũng là bài học đối với cấp ủy đảng  trong việc quản lý cán bộ, đảng viên. Từ năm 2022 đến hết quý I/2023, cấp ủy và UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng (5 tổ chức thi hành kỷ luật hình thức khiển trách, 1 tổ chức thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo) và xử lý kỷ luật  289 đảng viên (171 đảng viên thi hành hình thức kỷ luật khiển trách, 49 đảng viên thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo, 4 đảng viên thi hành hình thức cách chức, 65 đảng viên bị khai trừ). Trong đó, riêng quý I/2023, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu thi hành kỷ luật khiển trách đối với 1 đồng chí là Tỉnh ủy viên và hiện nay đang xem xét tham mưu thi hành kỷ luật với 1 đồng chí là Tỉnh ủy viên.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền; đúng nội dung, mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định. Qua đó, nhằm giáo dục, răn đe, ngăn chặn, giúp đảng viên nhận thấy khuyết điểm và kịp thời khắc phục, sửa chữa, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật của đảng, góp phần giữ vững nguyên tắc của tổ chức Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Có thể khẳng định, Công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục của các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh và đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện việc củng cố, xây dựng, phát triển Đảng vững mạnh về mọi mặt. Trên tinh thần đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tiếp theo. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy sẽ tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết dứt điểm một số vụ việc còn tồn đọng. Đồng thời, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi.

Ngày 5/8/2021, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu cụ thể: kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm từ 5% trở lên/tổng số tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh; kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên các cấp khi có dấu hiệu vi phạm từ 4% trở lên/tổng số cấp ủy viên các cấp; 100% cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra được bồi dưỡng nghiệp vụ.

HỒ HƯƠNG - PHƯƠNG DUNG