Thứ ba,  31/01/2023

Lạng Sơn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

LSO-Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Cán bộ có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Năm 2010 là năm Đại hội Đảng các cấp và năm 2011 là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ càng được Lạng Sơn chú trọng và thực tế đã thu được nhiều kết quả.Người dân đến làm thủ tục về lĩnh vực hộ tịch tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Lạng Sơn - Ảnh: M.V.HThực hiện chiến lược cán bộ của Đảng, Lạng Sơn đã chú trọng công tác ĐTBD cán bộ, công chức trên 4 lĩnh vực cơ bản, đó là: ĐTBD lý luận chính trị; kiến thức quản lý hành chính Nhà nước; ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức ngoại ngữ, tin học… đáp ứng cơ bản nguồn...

LSO-Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã chỉ rõ: “Cán bộ có ý nghĩa quan trọng đến vận mệnh của Đảng, của đất nước, là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Năm 2010 là năm Đại hội Đảng các cấp và năm 2011 là năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ càng được Lạng Sơn chú trọng và thực tế đã thu được nhiều kết quả.
Người dân đến làm thủ tục về lĩnh vực hộ tịch tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả UBND thành phố Lạng Sơn – Ảnh: M.V.H
Thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng, Lạng Sơn đã chú trọng công tác ĐTBD cán bộ, công chức trên 4 lĩnh vực cơ bản, đó là: ĐTBD lý luận chính trị; kiến thức quản lý hành chính Nhà nước; ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức ngoại ngữ, tin học… đáp ứng cơ bản nguồn cán bộ có trình độ, năng lực cho các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh. Trong năm 2010, thực hiện Quyết định số 1382-QĐ/TU ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch ĐTBDcán bộ, công chức, viên chức năm 2010 và dự toán ngân sách của UBND tỉnh giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác ĐTBD cán bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân bổ kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Sau một năm tổ chức thực hiện, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các ngành, các cấp, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng được 19.366/14.050 lượt cán bộ, đạt 137,83% kế hoạch. Trong công tác đào tạo, tổng số cán bộ được chọn cử đi đào tạo là 1581 đồng chí, trong đó: đào tạo tại các trung tâm, học viện của Trung ương và nước ngoài là 37 đồng chí, gồm: đào tạo tiến sĩ 1 đồng chí; thạc sĩ 5 đồng chí; cao cấp lý luận chính trị 27 đồng chí; đại học chính trị chuyên ngành 2 đồng chí. Đào tạo tại tỉnh, với 1540 đồng chí, đạt 146% kế hoạch, gồm các chuyên ngành: 11 lớp trung cấp lý luận; 1 lớp trung cấp ngành quân sự cơ sở; 1 lớp trung cấp quản lý văn hóa; 2 lớp sơ cấp nghiệp vụ công tác phụ nữ; phối hợp với Trường Cao đẳng Nội vụ Hà nội mở 2 lớp trung cấp hành chính hệ tập trung; 1 lớp cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức; phối hợp với Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện chương trình lớp cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức, khóa học 2009 – 2011; hoàn thành chương trình toàn khóa lớp trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội, khóa học 2008-2010 và lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức, khóa học 2008-2010. Trong công tác bồi dưỡng, năm 2010, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử đi bồi dưỡng tại nước ngoài, các trung tâm, học viện của Trung ương và các cơ sở đào tạo tỉnh là 17.785 đồng chí. Trong đó: bồi dưỡng tại các trung tâm, học viện của Trung ương và nước ngoài là 52 học viên với các chuyên đề: công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, công tác văn phòng, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, kiến thức quản lý Nhà nước, hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận, công tác quản lý đô thị, quản lý du lịch, quản lý đất đai, phát triển nông, lâm nghiệp, quản lý giao thông và quản lý hành chính công…Bồi dưỡng tại tỉnh 17.725 lượt học viên, với các chuyên đề : 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 4 lớp chương trình chuyên viên; 6 lớp ngoại ngữ; 2 lớp tin học văn phòng …Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2010 công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được đầu tư nguồn kinh phí gần 10 tỉ đồng, đáp ứng cơ bản nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thường xuyên quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2010 đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Đội ngũ cán bộ, công chức sau khi được ĐTBD đã được củng cố, bổ sung thêm về kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, quản lý đô thị, hành chính công, công tác phát triển nông lâm nghiệp…Theo đó, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng phục vụ cho Đại hội đảng bộ các cấp vừa qua và phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới.

Năm 2011, tỉnh giao chỉ tiêu tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến sẽ tập trung ĐTBD các chuyên ngành: thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành; đại học chính trị chuyên ngành; cao cấp, trung cấp lý luận chính trị – hành chính, trung cấp chuyên ngành công tác phụ nữ; tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình các lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ ngắn hạn và hệ tại chức; trung cấp hành chính; trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn, đội, hội; cao cấp lý luận chính trị – hành chính hệ tại chức. Tiếp tục quan tâm đầu tư bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài; bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, tin học văn phòng, ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trình độ A, B, C …

Phùng Khiêm