Thứ tư,  08/02/2023

Quân đội quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và triển khai công tác bầu cử

Sáng 8-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.Với tinh thần làm việc khẩn trương, hội nghị đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50/CT-T.Ư của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 192/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cuộc bầu cử, Chỉ thị số 62-CT/QUT.Ư ngày 24-2-2011 của Quân ủy T.Ư về lãnh đạo quân đội thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thực hiện công tác bầu cử trong quân đội; phổ biến các nội dung liên quan, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cuộc bầu cử như: công tác bảo vệ an ninh, hoạt động tuyên truyền, công tác tổ chức chuẩn bị bầu cử tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.Phát biểu ý...

Sáng 8-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hội nghị đã phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 50/CT-T.Ư của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 192/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cuộc bầu cử, Chỉ thị số 62-CT/QUT.Ư ngày 24-2-2011 của Quân ủy T.Ư về lãnh đạo quân đội thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; triển khai Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về thực hiện công tác bầu cử trong quân đội; phổ biến các nội dung liên quan, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cuộc bầu cử như: công tác bảo vệ an ninh, hoạt động tuyên truyền, công tác tổ chức chuẩn bị bầu cử tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu ý kiến kết luận, Trung tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy T.Ư, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và triển khai thật tốt các bước chuẩn bị bầu cử; làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử, bảo đảm cho quân đội thật sự là đơn vị mẫu mực về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân. Phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể và hội đồng, ban bầu cử các cấp tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong bầu cử; cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, không chủ quan, sơ hở, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, thiên tai, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các tình huống trên địa bàn đóng quân và tại các địa điểm bầu cử.

Theo Nhandan