Thứ tư,  08/02/2023

Thành phố Lạng Sơn: Triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

LSO-Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, cùng với các địa phương trong cả nước nói chung, trong tỉnh nói riêng, thành phố Lạng Sơn đang tích cực triển khai cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.Phường Đông Kinh triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐNDĐồng chí Lương Viết Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên...

LSO-Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 là đợt vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân nhằm lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, cùng với các địa phương trong cả nước nói chung, trong tỉnh nói riêng, thành phố Lạng Sơn đang tích cực triển khai cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Phường Đông Kinh triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
Đồng chí Lương Viết Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn trong năm 2011. Vì vậy, thành phố đặc biệt quan tâm, nghiêm túc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Ban hành văn bản hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tập trung triển khai thực hiện. Thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể, phụ trách địa bàn các phường, xã cho từng thành viên. Kiện toàn công tác nhân sự, cơ sở vật chất theo đúng quy định. Tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để quán triệt các Chỉ thị của Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Thành ủy và các văn bản pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã quán triệt ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND đủ các tiêu chuẩn quy định, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí nhằm tổ chức triển khai thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011–2016.
Trong những ngày này, các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đang tích cực chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử ở cấp mình. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong cả hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tuyên truyền để nhân dân hiểu Luật Bầu cử ĐBQH, Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử HĐND để nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước, nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước của dân, do dân và vì dân.…Đồng chí Hoàng Văn Thu, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, phường Đông Kinh đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nội dung, chương trình của cuộc bầu cử. Thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, chỉ đạo Ủy ban MTTQ tổ chức hiệp thương xong bước một…Trình tự, thủ tục cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định. Không chỉ ở phường, xã, hiện khối thôn bản trên địa bàn thành phố cũng đang tích cực triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Hoàng Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ thôn Trung Cấp, xã Mai Pha cho biết: Chi bộ thôn đã triển khai công tác bầu cử đến từng đảng viên trong Chi bộ, hiện nay, mỗi đảng viên đang tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử tới từng hộ gia đình để nhân dân hiểu, phấn khởi, hăng hái tham gia cuộc bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thành phố Lạng Sơn đang nỗ lực để ngày bầu cử-ngày hội của nhân dân các dân tộc đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Minh Thảo