Thứ ba,  31/01/2023

Giới thiệu, phát hành bộ Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng và triển khai Ðề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật (NXB) tổ chức giới thiệu, phát hành bộ Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tới dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy, các công ty phát hành, thư viện các tỉnh, thành phố.Bộ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo...

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Văn phòng T.Ư Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (NXB) tổ chức giới thiệu, phát hành bộ Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tới dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo, văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy, các công ty phát hành, thư viện các tỉnh, thành phố.

Bộ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các Văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội.

Để phục vụ các tầng lớp nhân dân tìm hiểu nội dung từng Văn kiện, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản, phát hành rộng rãi từng Văn kiện quan trọng như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (giới thiệu toàn văn Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung được Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19-1-2011); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; Tham luận tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; cùng nhiều bộ tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên; đáp ứng nhu cầu độc giả tìm hiểu về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng; góp phần nâng cao dân trí, nhận thức của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

Sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn bao gồm các mảng đề tài: phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở; giới thiệu các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh với những hiện tượng tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; về Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Sách được in ấn, trình bày đẹp, hiện đại, có đặc trưng phù hợp với cơ sở. Nội dung sách bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp, phổ biến kiến thức và kỹ năng thực hành có tính chất cẩm nang, dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng.

Theo Nhandan