Chủ nhật,  05/02/2023

Xây dựng và triển khai năm đề án liên quan hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ngày 9-3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (LHH) Việt Nam. Tới dự, có đại diện các bộ, ngành có liên quan, các nhà khoa học.Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam đã tóm tắt những hoạt động của LHH trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và sau Đại hội đại biểu toàn quốc của LHH lần thứ VI.Đến nay, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành chỉ thị, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư. Hầu hết các LHH địa phương đã xây dựng nội dung hoạt động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư của Bộ Chính trị trên cơ sở Chương trình hành động số 05-CT, ĐĐLHH của LHH Việt Nam và Kế hoạch hành động của cấp ủy địa phương. Các cơ quan báo, tạp chí, trang tin điện tử của hệ thống LHH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và quá trình...

Ngày 9-3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật (LHH) Việt Nam. Tới dự, có đại diện các bộ, ngành có liên quan, các nhà khoa học.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch LHH Việt Nam đã tóm tắt những hoạt động của LHH trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và sau Đại hội đại biểu toàn quốc của LHH lần thứ VI.

Đến nay, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành chỉ thị, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư. Hầu hết các LHH địa phương đã xây dựng nội dung hoạt động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư của Bộ Chính trị trên cơ sở Chương trình hành động số 05-CT, ĐĐLHH của LHH Việt Nam và Kế hoạch hành động của cấp ủy địa phương. Các cơ quan báo, tạp chí, trang tin điện tử của hệ thống LHH Việt Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung và quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức làm việc với lãnh đạo của nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Đác Lắc, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu…) nhằm phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/T.Ư.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của LHH Trung ương và các LHH địa phương có một số chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã tạo điều kiện để củng cố cơ cấu tổ chức, bộ máy, cấp thêm biên chế và cơ sở vật chất. Hệ thống tổ chức tiếp tục phát triển, kết nạp thêm ba hội thành viên mới. Hiện nay thành viên của LHH Việt Nam gồm 56 LHH địa phương, 73 hội ngành toàn quốc và gần 300 tổ chức KH và CN trực thuộc. Hiện bốn tỉnh đang chuẩn bị đại hội thành lập và vẫn còn ba tỉnh chưa có LHH. Phần lớn các cấp ủy, chính quyền địa phương đã thấy rõ vai trò, vị trí của LHH trong việc tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức ở địa phương.

LHH Việt Nam và các hội thành viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước; tham vấn kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương; chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lãnh thổ; các dự thảo Luật trình Quốc hội. Qua thực tiễn hoạt động, LHH Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là một tổ chức nòng cốt tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH và CN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tập hợp được nhiều trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện các đề án, chính sách lớn có tính chất phức tạp, liên ngành, đa ngành của đất nước. Hoạt động này đã có tác dụng rất tích cực, dư luận xã hội đánh giá cao.

Tại buổi làm việc, nhiều nhà khoa học đã kiến nghị với các cơ quan Đảng và Nhà nước tập trung vào các nội dung chính sau: Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Điều lệ của LHH Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc LHH lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) thông qua; sớm ban hành hướng dẫn chính thức quy định rõ tổ chức, bộ máy, biên chế của LHH Trung ương và của LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bộ có liên quan nghiên cứu và sớm ban hành hướng dẫn chính thức quy định rõ chính sách tài chính và các điều kiện khác đối với LHH Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời gian qua, nhất là từ khi tiến hành Đại hội VI của LHH Việt Nam đến nay.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan của Đảng, Nhà nước và LHH Việt Nam chủ động phối hợp để xây dựng và triển khai có hiệu quả năm đề án:

Thứ nhất, xây dựng dự thảo Luật Phổ biến kiến thức và dự thảo Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp để trình Quốc hội đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Thứ hai, xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và LHH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng cơ chế phối hợp giữa LHH Việt Nam với các hội thành viên và với các LHH ở tỉnh, thành phố. Nghiên cứu thành lập tổ chức thu hút trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng đất nước.

Thứ ba, xây dựng cơ chế phát huy vai trò của LHH Việt Nam tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước, chủ động phản biện, tư vấn và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, dự án lớn.

Thứ tư, xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính và các điều kiện khác bảo đảm hoạt động có hiệu quả của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ năm, xây dựng Quy chế hoạt động của Đảng đoàn LHH Việt Nam và Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn LHH và các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

Đồng chí Trương Tấn Sang ủng hộ kiến nghị của nhiều nhà khoa học là củng cố và nâng cao chất lượng Giải thưởng VIFOTEC, có cơ chế thích hợp để nhân rộng kết quả nghiên cứu của các công trình đoạt Giải thưởng VIFOTEC nhằm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo Nhandan