Thứ ba,  31/01/2023

Nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, đại biểu Quốc hội khóa XII, tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, sáng 10-3, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện và một số doanh nghiệp, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn. Các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm của tỉnh và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri.Xuất phát từ thực tế hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, các huyện Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo và Hội Nông dân tỉnh, Đại học Thái Nguyên, đã phát biểu ý kiến thể hiện sự nhất trí cao và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời đề xuất ý kiến góp phần tháo gỡ một số vướng mắc nảy sinh trong quá trình...

Chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII, sáng 10-3, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện và một số doanh nghiệp, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn. Các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội hai tháng đầu năm của tỉnh và tiếp nhận nhiều ý kiến của cử tri.

Xuất phát từ thực tế hoạt động của ngành, địa phương, đơn vị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, các huyện Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đại Từ, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo và Hội Nông dân tỉnh, Đại học Thái Nguyên, đã phát biểu ý kiến thể hiện sự nhất trí cao và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời đề xuất ý kiến góp phần tháo gỡ một số vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện như: hạn chế về chất lượng quy hoạch; một số bất cập khi giải phóng mặt bằng; tình hình thiếu điện và cắt điện; bổ sung chính sách hỗ trợ nông dân, nâng cao tiêu chuẩn và năng lực cán bộ cấp xã; đời sống giáo viên; xử lý mối quan hệ giữa chất lượng và cơ cấu giới thiệu đại biểu bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp…

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Nông Đức Mạnh đã cảm ơn cử tri, cảm ơn đồng chí, đồng bào địa phương đã tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ đồng chí trên cương vị lãnh đạo tỉnh Bắc Thái trước đây và đại biểu Quốc hội mấy năm vừa qua.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề cử tri và lãnh đạo địa phương quan tâm: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, đối ngoại. Trong đó, việc thực hiện thật hiệu quả các công tác trước mắt có ý nghĩa quan trọng:

Đối với nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra, cần có sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận của xã hội, đạt bằng được các mục tiêu đã xác định, tạo điều kiện để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo, khẩn trương việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Chú trọng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Đối với việc giới thiệu và lựa chọn đại biểu, tiêu chuẩn là quan trọng và quyết định, song cần có cơ cấu hợp lý. Đại biểu Quốc hội của ta là đại biểu của nhân dân, các tầng lớp nhân dân cần có đại diện đủ năng lực trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy được vai trò trong các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Lựa chọn được các đại biểu xứng đáng, thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này, sẽ góp phần tích cực đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra…

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ niềm tin sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và BCH Trung ương, nước ta và tỉnh Thái Nguyên nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta.

Theo Nhandan