Thứ hai,  06/02/2023

Chi Lăng tích cực chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

LSO- Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Hoà trong không khí khẩn trương tích cực chuẩn bị cho ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, huyện Chi Lăng đang tích cực tham gia thực hiện triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tới cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh, huyện Chi Lăng đã tiến hành triển khai kế hoạch công tác bầu cử theo đúng thời gian và luật định. Theo đó, Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp huyện và xã đã được thành lập và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại...

LSO- Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực của nhà nước. Hoà trong không khí khẩn trương tích cực chuẩn bị cho ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, huyện Chi Lăng đang tích cực tham gia thực hiện triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tới cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh, huyện Chi Lăng đã tiến hành triển khai kế hoạch công tác bầu cử theo đúng thời gian và luật định. Theo đó, Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp huyện và xã đã được thành lập và thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, đồng thời công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện). Đối với cấp huyện, có 1 UBBC gồm 15 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC; đối với cấp xã có 21 UBBC, gồm 11 thành viên, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm chủ tịch UBBC. Sau khi thành lập, UBBC các cấp đã họp và phân công nhiệm vụ, chỉ đạo theo dõi địa bàn cụ thể cho từng thành viên. Cùng với công tác chỉ đạo, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn; tại hội nghị đã phổ biến, quán triệt nội dung văn bản luật, các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh về công tác bầu cử…
Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch UBBC huyện Chi Lăng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử với đoàn kiểm tra của tỉnh


Đi đôi với các hoạt động trên, một hoạt động quan trọng khác là chuẩn bị công tác nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND, đến nay hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện, xã đã được tổ chức xong và đảm bảo đúng quy trình. Kết quả đã thảo luận và thỏa thuận điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Ở cấp huyện dự kiến số đơn vị bầu cử cấp huyện là 9, số lượng đại biểu HĐND được bầu là 36, trong đó số người được giới thiệu ứng cử là 61; số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 157, đại biểu HĐND được bầu là 521 người, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 1.034. Đồng thời, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được huyện quan tâm. Trong đó, huyện giao cho Phòng VHTT, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Tư pháp huyện phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến toàn dân Luật bầu cử ĐBQH, Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử để công dân biết và thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Trúc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử huyện Chi Lăng nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp ngày 22-5-2011 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2011. Vì vậy, huyện Chi Lăng đang cùng với các cấp, các ngành liên quan tập trung cao độ đến công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Thông qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Trung Xuân