Thứ hai,  06/02/2023

Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đây là bước ba của quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nội dung chủ yếu của bước này là tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và ở địa phương gồm các thành phần như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; việc điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ vào sự thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các biên bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi...

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử
Đây là bước ba của quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Nội dung chủ yếu của bước này là tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu QH và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và ở địa phương gồm các thành phần như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; việc điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ vào sự thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các biên bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu QH để hội nghị thỏa thuận về việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Hội nghị hiệp thương ở cấp tỉnh còn có trách nhiệm xem xét về người tự ứng cử do Ủy ban bầu cử chuyển đến để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Hội nghị này còn bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người trong danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND có thành phần như hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND; việc điều chỉnh lần thứ nhất của Thường trực HĐND về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ vào sự thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các biên bản giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố (đối với cấp xã), tình hình người tự ứng cử; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận về việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử (nếu có).

Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử; nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử (nếu có).

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh họp với người phụ trách công tác tổ chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử; với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi có người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử cư trú thường xuyên để hướng dẫn, thảo luận kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử.

Đối với cấp huyện và cấp xã, nội dung, thủ tục tiến hành tương tự như ở cấp tỉnh, riêng về thành phần họp thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã họp với các Trưởng ban công tác Mặt trận.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân

Đây là bước bốn của Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử. Thời gian thực hiện được quy định từ ngày 24-3 đến 31-3-2011. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn) tại thôn, tổ dân phố do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri.

Số lượng cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nơi có dưới năm mươi cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm hơn 50% số cử tri tham dự. Nơi nào có số cử tri từ năm mươi cử tri trở lên thì không nhất thiết phải tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm ít nhất là bốn mươi cử tri tham dự. Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố để mời cử tri đến dự. Trường hợp người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân có lý do chính đáng mà không đến dự hội nghị được thì ủy quyền cho người đại diện của mình đến dự. Người được ủy quyền phải là người từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Khi đến dự hội nghị, người được ủy quyền phải báo cáo với hội nghị về lý do được ủy quyền, giải trình những vấn đề có liên quan đến người tự ứng cử mà hội nghị nêu lên; đồng thời không được lợi dụng diễn đàn hội nghị để tuyên truyền những nội dung trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc tuyên truyền vận động cho lợi ích cá nhân của người ủy quyền và phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị này, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử.

Đối với người tự ứng cử nếu chưa lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc (nếu có) thì trong bước này phải lấy ý kiến của cử tri ở cả nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có).

Những vụ việc mà cử tri nêu đối với những người ứng cử phải được xác minh và trả lời theo quy định.

Chậm nhất là ngày 12-4-2011 việc xác minh và trả lời các vấn đề cử tri nêu lên phải được tiến hành xong. Các văn bản trả lời về các vụ việc phải lưu vào hồ sơ của những người ứng cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp bầu cử.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc (nếu có) về những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện từ ngày 29-3 đến ngày 10-4-2011.

Nội dung, thủ tục, trình tự tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri tương tự như đối với những người ứng cử đại biểu QH.

Các vụ việc do cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phải được xác minh và trả lời chậm nhất là ngày 12-4-2011.

Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Đây là bước năm, bước cuối cùng của Quy trình hiệp thương giới thiệu những người ứng cử, được tiến hành từ ngày 13-4 đến 17-4-2011. Về bầu cử đại biểu Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, kết hợp nêu tình hình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, trong đó nêu những trường hợp những người ứng cử không được sự tín nhiệm của cử tri và những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu.

Báo cáo dự kiến danh sách những người được MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu QH để Hội nghị thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Chậm nhất là ngày 22-4-2011, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi đến Hội đồng bầu cử biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Hội đồng bầu cử biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân, cơ cấu, thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Theo Nhandan