Thứ năm,  23/03/2023

Mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ IX Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 10-3, Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam gửi điện mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng NDCM Lào. Sau đây là toàn văn bức điện.Thưa các đồng chí,Nhân dịp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, thay mặt Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.Chúng tôi hết sức vui mừng, sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thắng lợi đó một lần nữa khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một Đảng cách mạng kiên cường,...

Ngày 10-3, Ban Chấp hành T.Ư Đảng CS Việt Nam gửi điện mừng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng NDCM Lào. Sau đây là toàn văn bức điện.

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, thay mặt Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi hết sức vui mừng, sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thắng lợi đó một lần nữa khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một Đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và thống nhất trong toàn Đảng; nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước vững bước tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng và nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thưa các đồng chí,

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính mến, cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và đưa mối quan hệ đặc biệt đó phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Nhandan