Thứ năm,  23/03/2023

Ðồng Nai quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

* Hải Dương đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh.Điểm mới trong đợt triển khai Nghị quyết lần này là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được Ban cán sự UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đồng bộ để phổ biến đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã hoàn thành nội dung gồm tám chuyên đề thực hiện Nghị quyết với nội dung phù hợp nhiều đối tượng như: cán bộ đảng viên, công chức, các đoàn thể quần chúng, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, tỉnh yêu cầu từng địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng thành chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình;...

* Hải Dương đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 Đảng bộ tỉnh.

Điểm mới trong đợt triển khai Nghị quyết lần này là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được Ban cán sự UBND tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đồng bộ để phổ biến đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã hoàn thành nội dung gồm tám chuyên đề thực hiện Nghị quyết với nội dung phù hợp nhiều đối tượng như: cán bộ đảng viên, công chức, các đoàn thể quần chúng, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, tỉnh yêu cầu từng địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng thành chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị mình; chú trọng việc giới thiệu, biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, kinh nghiệm tốt; đồng thời phê phán, nhắc nhở những đơn vị thiếu nghiêm túc, thực hiện kém hiệu quả trong tổ chức học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Với nỗ lực cao nhất, Đồng Nai quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ này.

* Ngày 16-3, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và cơ quan, chính quyền trong sạch, vững mạnh (TSVM) năm 2010. Năm 2010, thông qua các phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng và cơ quan, chính quyền TSVM đã động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng TCCS đảng và cơ quan, chính quyền TSVM, năm 2011, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hải Dương tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Đối với các xã, phường, thị trấn, cấp ủy coi trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể quần chúng, xây dựng MTTQ và các đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn diện và quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền.

Theo Nhandan