Thứ năm,  02/12/2021

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Trong hai ngày 17 và 18-3 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía bắc, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại biểu là báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra), các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương.Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo T.Ư, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tích mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng. Đồng chí khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền miệng trong toàn bộ hoạt động tư tưởng của Đảng. Dưới sự lãnh...

Trong hai ngày 17 và 18-3 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía bắc, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại biểu là báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía bắc (từ Thừa Thiên – Huế trở ra), các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo T.Ư, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tích mà đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng. Đồng chí khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền miệng trong toàn bộ hoạt động tư tưởng của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí chỉ rõ: Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới, chúng ta cần tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; &#39tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại&#39. Góp phần thực hiện mục tiêu vẻ vang đó cũng chính là nhiệm vụ hàng đầu của công tác tuyên truyền miệng.
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề để làm rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới, tập trung là: Tiếp tục nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy và chính quyền các cấp, trước hết là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Phải tạo nên bước phát triển mới, phát huy cao độ ưu thế, hiệu quả tuyên truyền miệng trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay; công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải lấy việc quán triệt, góp phần đưa đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống làm mục tiêu chính cho hoạt động của mình; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng của quảng đại quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Đồng chí cũng chỉ rõ tám nội dung chủ yếu mà công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung thực hiện. Trước những yêu cầu mới, cần sử dụng tối đa và phát huy cao độ vai trò, chức năng và ưu thế của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác để phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả của công tác tư tưởng trong thời kỳ mới. Phải tập trung và kiên trì tìm tòi, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để tạo chuyển biến mới về hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hoạt động tuyên truyền miệng phải tập trung cao độ góp phần tăng cường củng cố và giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần tạo thế đứng chính trị vững chắc trên từng địa bàn. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là hoạt động tác chiến đòi hỏi tính khoa học, năng lực chuyên môn và nghệ thuật để đáp ứng trình độ dân trí, nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, mặc dù công nghệ thông tin phát triển rất mạnh mẽ, nhưng không thể thay thế cho tuyên truyền miệng, mà ngược lại, báo cáo viên, tuyên truyền viên phải sử dụng thành tựu công nghệ thông tin trở thành các công cụ, phương tiện hữu hiệu để làm cho tuyên truyền miệng được phát huy có hiệu quả hơn, hấp dẫn và có sức thuyết phục hơn. Đồng chí mong muốn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên sẽ có những đóng góp tích cực, xứng đáng trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã tiến hành giao ban công tác tư tưởng. Các đại biểu được nghe thông báo về tình hình kinh tế – xã hội đất nước trong quý I-2011 và dự báo thời gian tới; tình hình người lao động Việt Nam ở nước ngoài, kết quả việc đưa người lao động Việt Nam ở Li-bi và một số nước về Việt Nam và những giải pháp tiếp theo; về tình hình công tác tôn giáo năm 2010, phương hướng nhiệm vụ những năm tới; về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới…
Các đại biểu dự Hội nghị đã quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thảm họa động đất và sóng thần.

Theo Nhandan