Thứ ba,  31/01/2023

Ðại hội lần thứ IX Ðảng NDCM Lào thành công tốt đẹp

* Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau năm ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, chiều 21-3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Pa-ni Da-thô-tu điều khiển phiên bế mạc. Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Khăm-tày Si-phăn-đon đã tới dự.Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, với 61 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sáng 21-3 đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 đồng chí; Ban Bí thư gồm chín đồng chí; và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm bảy đồng chí. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa IX.Thay mặt...

* Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sau năm ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, chiều 21-3, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Pa-ni Da-thô-tu điều khiển phiên bế mạc. Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Khăm-tày Si-phăn-đon đã tới dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, với 61 đồng chí trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sáng 21-3 đã bầu Bộ Chính trị gồm 11 đồng chí; Ban Bí thư gồm chín đồng chí; và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm bảy đồng chí. Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa IX.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa IX, đồng chí Thong-xỉnh Thăm-ma-vông, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đọc bản đánh giá cao công lao của hai đồng chí Xỉ-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Xa-mản Vi-nha-kệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác Tư tưởng, Văn hóa của Đảng – những người đã gắn liền với việc thành lập Đảng NDCM Lào, có nhiều công lao trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Lào; chúc hai đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến quý báu để cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước Lào ngày một phồn vinh thịnh vượng, vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đọc Nghị quyết của Đại hội, nêu rõ: Đại hội đã nhất trí với tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, đặc biệt là các kết quả nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố hoàn thiện hệ thống chính quyền nhà nước, công tác mặt trận và công tác quần chúng của Đảng, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Các kết quả đạt được trong năm năm qua đã tạo cơ sở và tạo đà mới cho việc tiếp tục phát triển đất nước theo hướng và mục tiêu đã đề ra.

Đại hội đã đóng góp ý kiến tích cực và phân tích sâu sắc đối với những khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng vốn là nguyên nhân dẫn đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm trong một số lĩnh vực không đạt kết quả như dự kiến. Qua đó, Đại hội đã thống nhất kết luận: Tăng cường vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác; chỉ đạo – theo dõi một cách thống nhất và sát thực tế của tổ chức Đảng các cấp và các ngành trong cả nước; xuống cơ sở một cách thường xuyên, sát thực tế, theo dõi, kiểm tra đánh giá từng bước tiến của việc tổ chức thực hiện công tác; kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác trước sau như một gắn chặt với việc củng cố nội bộ vững mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm năm qua, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa đất nước tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh dưới khẩu hiệu: &#39Tăng cường đoàn kết toàn dân và thống nhất trong Đảng; nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng; tạo bước đột phá trong việc tổ chức thực hiện đường lối đổi mới; xây dựng cơ sở vững chắc để đưa đất nước thoát khỏi sự kém phát triển vào năm 2020 và tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội&#39. Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu lớn, quan trọng để phấn đấu thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 như chính trị ổn định; kinh tế phát triển không ngừng và vững chắc; số hộ nghèo chỉ còn dưới 10% tổng số hộ trong cả nước; Lào có bạn bè quốc tế rộng rãi, có khả năng chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Đại hội khẳng định, các mục tiêu đã thông qua là thiết thực để tạo cơ sở cho đất nước thoát khỏi kém phát triển vào năm 2020, đưa đất nước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bền vững. Đại hội cũng nhất trí thông qua một số nhiệm vụ và phương hướng công tác trọng tâm năm năm (2011-2015) trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, vai trò của hệ thống cơ quan nhà nước, công tác mặt trận, đường lối quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, củng cố xây dựng Đảng. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn tuyên bố: Đại hội lần thứ IX của Đảng NDCM Lào đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội của sự đoàn kết thống nhất cao độ, là Đại hội của ý chí cách mạng và sự tin tưởng vững chắc của Đảng, đưa đất nước tiến lên mục tiêu phát triển. Thành công của Đại hội lần thứ IX khẳng định rõ sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Báo cáo chính trị cũng như Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua là chương trình chính trị quan trọng của Đảng trong những năm tới. Đó là sự tiếp tục phát huy đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc đã được tổ chức thực hiện thành công gần 30 năm qua. Nghị quyết của Đại hội lần thứ IX là đường lối đổi mới đã được củng cố, hoàn thiện phù hợp với tình hình bên ngoài cũng như tình hình thực tế của đất nước trong thời kỳ mới. Nội dung mới, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần này là tinh thần cách mạng tiến lên, là quyết tâm tạo bước đột phá, là quyết tâm xóa nghèo một cách cơ bản trong nhân dân vào năm 2015 và đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây vừa là sự nghiệp khó khăn và vinh dự, vừa là quyết tâm vững chắc của Đảng NDCM Lào.

* Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Xổm-xa-vạt Lênh-xa-vắt đã họp báo quốc tế, thông báo Đại hội lần thứ IX Đảng NDCM Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Theo Nhandan