Thứ hai,  06/02/2023

Uỷ ban bầu cử tỉnh họp kỳ thứ 2: Đánh giá triển khai công tác bầu cử

LSO-Chiều ngày 22/3/2011, Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp đã họp nhằm đánh giá lại những việc đã làm được, rút kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.Trong quá trình triển khai đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp về công tác bầu cử, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian. Quán triệt lịch trình, phân công trách nhiệm, đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn các cấp tham gia tuyên truyền bầu cử. Đã mở hội nghị tập huấn về công tác bầu cử. Tỉnh Lạng Sơn được bầu 6 Đại biểu Quốc hội. Căn cứ vào số dân, Lạng Sơn được bầu 58 Đại biểu HĐND tỉnh, chia làm 16 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu 373 đại biểu, gồm 84 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu 5.298 đại biểu, gồm 1.363 đơn vị bầu...

LSO-Chiều ngày 22/3/2011, Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu HĐND các cấp đã họp nhằm đánh giá lại những việc đã làm được, rút kinh nghiệm để triển khai các bước tiếp theo đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong quá trình triển khai đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp về công tác bầu cử, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian. Quán triệt lịch trình, phân công trách nhiệm, đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, xây dựng dự toán kinh phí, hướng dẫn các cấp tham gia tuyên truyền bầu cử. Đã mở hội nghị tập huấn về công tác bầu cử. Tỉnh Lạng Sơn được bầu 6 Đại biểu Quốc hội. Căn cứ vào số dân, Lạng Sơn được bầu 58 Đại biểu HĐND tỉnh, chia làm 16 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu 373 đại biểu, gồm 84 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu 5.298 đại biểu, gồm 1.363 đơn vị bầu cử. Quá trình chuẩn bị tổ chức triển khai đúng luật, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương. Cùng với đó, các cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đã báo cáo trước Ủy ban bầu cử tỉnh về tình hình hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đã phân bổ giới thiệu 105 đại biểu trên tổng số đại biểu được bầu là 58 đại biểu. Trong đó cơ quan Đảng là 28 đại biểu, cơ quan Nhà nước 38 đại biểu, Mặt trận Tổ quốc 1 đại biểu, đoàn thể 10 đại biểu, lực lượng vũ trang 3 đại biểu, tổ chức kinh tế 17 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 4 đại biểu, thành phần tôn giáo 2 đại biểu, khối tư pháp 2 đại biểu. Quá trình hiệp thương đúng luật, dân chủ, đảm bảo cơ cấu thành phần đại biểu. Thời điểm hiện tại Lạng Sơn không có người tự ứng cử.
Qua các tiểu ban báo cáo đồng chí Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phải chi tiết, kiểm tra đôn đốc xây dựng kế hoạch một cách hài hoà, có văn bản cụ thể thống nhất. Trang trí các khu vực bỏ phiếu theo ma két chung, nhưng có thể làm phong phú thêm, tránh sơ sài, hoặc phô trương hình thức, tính toán cho phù hợp để tuyên truyền thực sự đi vào trong dân. Cũng trong hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, phối kết hợp chặt chẽ, tuyên truyền, rút kinh nghiệm, giao trách nhiệm để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt yêu cầu đề ra.

Đông Bắc