Thứ hai,  06/02/2023

Lạng Sơn sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU

LSO- Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc.Tuy vậy, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và công tác quản lý trật tự và vệ sinh môi trường đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; sự lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, các ngành chưa thường xuyên, chặt chẽ, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức còn thiếu đồng bộ. Một bộ phận không nhỏ dân cư chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là trên đường phố và nơi công cộng; thiếu ý thức bảo vệ tài sản công, hành vi ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy, ngày 27/3/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 28- CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị.Để thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TU, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp...

LSO- Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc.Tuy vậy, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và công tác quản lý trật tự và vệ sinh môi trường đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém; sự lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, các ngành chưa thường xuyên, chặt chẽ, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức còn thiếu đồng bộ. Một bộ phận không nhỏ dân cư chưa có ý thức chấp hành pháp luật về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là trên đường phố và nơi công cộng; thiếu ý thức bảo vệ tài sản công, hành vi ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy, ngày 27/3/2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 28- CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị.
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TU, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các lĩnh vực có liên quan tới nếp sống văn minh đô thị, quản lý trật tự và vệ sinh môi trường đô thị đã được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng; bên cạnh đó xây dựng các chương trình hành động cụ thể và phát động các phong trào thi đua gắn liền với những nội dung của chỉ thị. Do vậy, chỉ qua một thời gian ngắn, trong các cơ quan đơn vị, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến với nhiều hoạt động thiết thực; các nội dung thực hiện nếp sống văn minh đã được gắn với 6 tiêu chuẩn “cơ quan, đơn vị có nếp sống văn minh”. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa đã dần đi vào nề nếp. Trong các trường học đã tổ chức cho học sinh ký cam kết học sinh không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, không buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ, tổ chức các hội thi học sinh thanh lịch. Hàng năm đều có trên 85% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hóa, trong đó năm 2009 có 77,1%, năm 2010 là 82% cơ quan đơn vị được công nhận là cơ quan, đơn vị văn hóa.
Bé thi tìm hiểu về biển báo giao thông


Các huyện ủy, thành ủy cũng tăng cường chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chỉnh trang đô thị, kiện toàn các ban chỉ đạo các cấp, củng cố ban vận động các thôn, khối phố, cấp kinh phí hoạt động cho các ban chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung hương ước, quy ước văn minh đô thị, các quy định về đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường đô thị. Hàng năm trung bình có trên 72% các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tỉ lệ khối phố đăng ký xây dựng khối phố văn hóa trung bình hàng năm đạt trên 50%. Đã xây dựng được 13 mô hình về tổ tự quản, 165 mô hình phòng chống tệ nạn, tội phạm; duy trì 224 tổ đội an ninh trật tự, 2.556 tổ hòa giải, 150 đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cấp phát 1.600 áp phích, tổ chức 80 đợt diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng nếp sống đô thị. Tỉnh hội phụ nữ tổ chức tập huấn, có 741 cán bộ, tuyên truyền của hội về kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về an toàn giao thông; tổ chức được 2.132 cuộc tuyên truyền thu hút 74.593 cán bộ, hội viên tham gia; công tác tuyên truyền lồng ghép với công tác hội được quan tâm, đã tổ chức được 3.829 cuộc tuyên truyền lồng ghép với 183.638 lượt hội viên tham gia; phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động “tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, tổ chức tập huấn được 1.339 lớp với 267.575 lượt chị em phụ nữ tham gia; thành lập 14 câu lạc bộ phụ nữ phòng chống cúm gia cầm với 780 hội viên.
Tại các đô thị, ý thức chấp hành pháp luật xây dựng được nâng lên, người dân tại các đô thị đã có ý thức đổ rác đúng nơi quy định, ý thức chấp hành giao thông đường bộ được nâng cao thể hiện trong việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi xe đúng tốc độ, dừng xe tại các ngã ba, ngã tư khi có đèn đỏ…Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội được duy trì và phát triển ngày càng tiến bộ, các hủ tục như thách cưới, ép hôn, tảo hôn hầu như không có, việc kết hôn đều dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện.
Có thể khẳng định, sau 3 thực hiện, Chỉ thị số 28-CT/TU đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng nếp sống văn minh, quản lý trật tự và vệ sinh môi trường đô thị, góp phần làm thay đổi bộ mặt các đô thị trong toàn tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TU, gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời nghiên cứu sửa đổi và ban hành các văn bản và quy định, hướng dẫn liên quan tới công tác văn minh đô thị và quản lý trật tự đô thị làm cơ sở cho các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

Hoàng Huy