Thứ ba,  24/05/2022

Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 15-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội), nhằm tháo gỡ những khó khăn đưa Liên hiệp hội phát triển vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vào xây dựng và phát triển đất nước. Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.Kể từ khi được thành lập (năm 1983) đến nay, Liên hiệp hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, được tổ chức rộng khắp trong cả nước với 125 hội thành viên, thu hút hơn 800.000 trí thức khoa học và công nghệ... Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự...

Ngày 15-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội), nhằm tháo gỡ những khó khăn đưa Liên hiệp hội phát triển vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vào xây dựng và phát triển đất nước. Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.
Kể từ khi được thành lập (năm 1983) đến nay, Liên hiệp hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, được tổ chức rộng khắp trong cả nước với 125 hội thành viên, thu hút hơn 800.000 trí thức khoa học và công nghệ… Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Tại buổi làm việc, các thành viên của Liên hiệp hội đã đề xuất nhiều giải pháp trong việc củng cố kiện toàn bộ máy, đóng góp vào các dự thảo các văn kiện, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức… nhằm tập hợp tốt hơn nữa những đóng góp của các nhà khoa học vào phát triển đất nước.
Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp hội vào những thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là Liên hiệp hội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Thủ tướng chỉ ra những hạn chế mà Liên hiệp hội cần khắc phục trong thời gian tới, đó là chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; nội dung và phương thức hoạt động còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp… Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp hội cần quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/T.Ư ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) &#39Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước&#39. Trong đó, Liên hiệp hội cần tập trung nghiên cứu, tập hợp và đề xuất những đóng góp của các nhà khoa học trong phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tăng cường phổ biến kiến thức khoa học công nghệ trong nhân dân và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói, giảm nghèo… Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án trọng điểm của Chính phủ. Thủ tướng gợi ý Liên hiệp hội và Văn phòng Chính phủ cần sớm xây dựng Quy chế phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp hội xây dựng đề án, chương trình cụ thể trong việc kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội, xây dựng cơ chế chính sách về tài chính, trụ sở làm việc…

Theo Nhandan