Ảnh minh họa (Ảnh: TL) 

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung 2 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”… Đồng thời, tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 21/12/2017 về tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Thứ tư, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Thứ sáu, tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 9, 10 khóa XIII trên Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet.

Nguồn:https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/sau-noi-dung-trong-tam-cua-cong-tac-ly-luan-chinh-tri-nam-2024-652886.html