Thứ sáu,  28/01/2022

Thế giới mãi ghi nhớ Chiến thắng Ðiện Biên Phủ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2011), với nhan đề "Thế giới mãi ghi nhớ Chiến thắng Điện Biên Phủ", báo Pa-xa-xôn, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 6-5 đã viết bài ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ.Bài viết nêu rõ: để có được chiến thắng Điện Biên Phủ làm 'rung chuyển cả thế giới', Đảng CS Việt Nam đã quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng 'Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công' của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình, sáng tạo của Đảng, nhân dân Việt Nam một lòng đi theo Đảng với tinh thần 'tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng' đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên mọi chiến trường, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền nam...

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2011), với nhan đề “Thế giới mãi ghi nhớ Chiến thắng Điện Biên Phủ”, báo Pa-xa-xôn, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 6-5 đã viết bài ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bài viết nêu rõ: để có được chiến thắng Điện Biên Phủ làm &#39rung chuyển cả thế giới&#39, Đảng CS Việt Nam đã quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng &#39Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công&#39 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình, sáng tạo của Đảng, nhân dân Việt Nam một lòng đi theo Đảng với tinh thần &#39tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng&#39 đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trên mọi chiến trường,
trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng thế giới mãi mãi nhớ đến chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng của Việt Nam.
Theo Nhandan