Chủ nhật,  24/10/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Bản điều lệ gồm chín chương, 62 điều. Sau những quy định chung, điều lệ nêu rõ quyền và nghĩa vụ của Vinachem; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinachem; tổ chức và quản lý Vinachem; tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam và quan hệ của tập đoàn với các công ty con, công ty liên kết và công ty tự nguyện tham gia liên kết; quản lý vốn do Vinachem đầu tư ở doanh nghiệp khác; cơ chế hoạt động tài chính; tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể và phá sản Vinachem; sổ sách và hồ sơ của Vinachem; giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinachem; điều khoản thi...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản điều lệ gồm chín chương, 62 điều. Sau những quy định chung, điều lệ nêu rõ quyền và nghĩa vụ của Vinachem; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Vinachem; tổ chức và quản lý Vinachem; tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam và quan hệ của tập đoàn với các công ty con, công ty liên kết và công ty tự nguyện tham gia liên kết; quản lý vốn do Vinachem đầu tư ở doanh nghiệp khác; cơ chế hoạt động tài chính; tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể và phá sản Vinachem; sổ sách và hồ sơ của Vinachem; giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinachem; điều khoản thi hành.

Theo Nhandan