Thứ tư,  22/09/2021

Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc

"Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc" là chủ đề Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2011) và 100 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011), do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sáng 10-5 tại Hà Nội.Tham dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đông đảo các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.Gần 80 tham luận gửi đến Ban tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ các nội dung chính: Bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan tác động đến sự lựa chọn con...

“Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” là chủ đề Hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011) và 100 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011), do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sáng 10-5 tại Hà Nội.

Tham dự hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đông đảo các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần 80 tham luận gửi đến Ban tổ chức và nhiều ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ các nội dung chính: Bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều tham luận phân tích những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường giải phóng dân tộc, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết dân tộc, về hội nhập quốc tế. Qua đó, nêu bật những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng đạo đức, lối sống, những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hóa Đông – Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quý báu đó của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tiến trình hội nhập quốc tế…

Hội thảo đã góp phần làm sáng rõ hơn hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cách mạng, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản; những bài học thực tiễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo Nhandan