Thứ hai,  20/09/2021

Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

Ngày 9-5-2011, Ban Bí thư đã ban hành Văn bản số 26-TB/T.Ư thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/T.Ư, ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".Thông báo kết luận của Ban Bí thư đã nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 49 và một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Kết luận nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/T.Ư của Ban Bí thư (khóa IX), các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra. Khẳng định xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác xây dựng...

Ngày 9-5-2011, Ban Bí thư đã ban hành Văn bản số 26-TB/T.Ư thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/T.Ư, ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thông báo kết luận của Ban Bí thư đã nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 49 và một số hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Kết luận nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/T.Ư của Ban Bí thư (khóa IX), các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra.

Khẳng định xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và của cả thời đại. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hỗ trợ gia đình có hiệu quả; phê phán những biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sống gia đình. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa xấu bên ngoài tác động vào gia đình. Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi, ổn định cuộc sống… Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, quan hệ tình dục và hôn nhân đồng giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, xâm hại tình dục trẻ em, bất bình đẳng giới trong gia đình… Xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi. Phát triển các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của các gia đình; từng bước hoàn thiện chế độ chăm sóc người cao tuổi; tăng cường giáo dục, xử lý người vi phạm chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng ông, bà, cha mẹ theo quy định của pháp luật… Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và tổ chức có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030… Các đoàn thể chính trị – xã hội, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, phát động các cuộc vận động xây dựng gia đình phù hợp với nhu cầu của hội viên, đoàn viên và yêu cầu của phát triển gia đình… Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu việc thành lập Tòa án hôn nhân và gia đình trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp..

Theo Nhandan