Thứ hai,  20/09/2021

Tổ chức tuyên truyền sản phẩm của công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam"

Ngày 10-5, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 05-KL/T.Ư về việc tổ chức tuyên truyền sản phẩm của công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam". Kết luận nêu rõ: Nhận rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào thống nhất tổ chức, chỉ đạo biên soạn công trình "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" (1930 - 2007).Đến nay, công tác biên soạn công trình đã hoàn thành và được xuất bản bằng ba thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh. Đây là công trình có giá trị khoa học cao, có ý nghĩa to lớn, phản ánh tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt hơn 80 năm qua, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và...

Ngày 10-5, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 05-KL/T.Ư về việc tổ chức tuyên truyền sản phẩm của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”. Kết luận nêu rõ: Nhận rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào thống nhất tổ chức, chỉ đạo biên soạn công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” (1930 – 2007).
Đến nay, công tác biên soạn công trình đã hoàn thành và được xuất bản bằng ba thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Anh. Đây là công trình có giá trị khoa học cao, có ý nghĩa to lớn, phản ánh tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào trong suốt hơn 80 năm qua, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Để phát huy giá trị của công trình, Ban Bí thư yêu cầu:
– Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về các sản phẩm của công trình nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, củng cố tình cảm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ta, nhất là của thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào; đồng thời làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam – Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch…
Theo Nhandan