Thứ tư,  22/09/2021

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng

Ngày 17-5, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 725/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch năm năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình...

Ngày 17-5, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 725/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và Kế hoạch năm năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phong trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thủ tướng lưu ý việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian…

Năm 2011, năm đầu của kế hoạch năm năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế của từng bộ, cơ quan, địa phương để phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của bộ, ngành, địa phương mình. Trước hết, tập trung thực hiện có hiệu quả sáu nhóm giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhandan